Wszystkie artykuły

  Inne podatki i opłaty 28.05.2012
  Kiedy nie można skorzystać z ryczałtu
  Jedną z form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jest ryczałt. Jednak nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z tej formy. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w sposób wyraźny określają, kiedy nie można skorzystać z tej formy opodatkowania.Ryczałtem nie mogą nim być opodatkowani przedsiębiorcy: opłacający ...

  Inne podatki i opłaty 28.05.2012
  Ryczałt jako forma opodatkowania
  Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. W świetle art. 14 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały ...

  Inne podatki i opłaty 28.05.2012
  Ryczałt a otrzymana zaliczka
  Na podatników, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów zostały nałożone obowiązki wpłacania zaliczek od powstałych przychodów. Problem powstaje w przypadku, gdy podatnik otrzymał zaliczkę na wykonanie.Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 ...

  PIT 28.05.2012
  Zwrot pracownikowi za okulary
  W określonych sytuacjach zaopatrzenie pracownika w okulary korekcyjne korzysta ze zwolnienia. Jednak przepisy nie regulują w jakiej formie powinno się ono odbyć, aby pracownik nie był obciążony kosztami ich zakupu.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o ...

  Inne podatki i opłaty 14.05.2012
  Zakładasz firmę – zdecyduj się na korzystną formę opodatkowania
  Już na etapie zakładania firmy musisz podjąć decyzję dotyczącą formy opodatkowania, która jest zależna od wysokości osiąganego dochodu. Zanim jednak dokonasz wyboru sprawdź, jaka forma będzie dla Ciebie odpowiednia. Opodatkowanie według skali Wybierając opodatkowanie według skali decydujesz się na płacenie podatku od osiągniętego dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a ...

  PIT 24.04.2012
  PIT złożony po terminie
  Dnia 30 kwietnia upływa termin na złożenie zeznania rocznego. Jednak jak co roku część podatników nie dostarczy swojego PIT-a w ustawowym terminie. Jednak należy zdawać sobie sprawę, iż niezłożenie zeznania powoduje negatywne konsekwencje finansowe. Grzywna Podatnik, który nie złożył w terminie zeznania podatkowego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Wymiar grzywny za ...

  PIT 18.04.2012
  Niezłożenie deklaracji rozliczeniowej w terminie
  Na podatników podatku VAT został nałożony obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, chyba że na mocy regulacji ustawy dokonali wyboru kwartalnych okresów rozliczeniowych. Zdarzyć się może, że podatnik z różnych powodów nie złoży deklaracji w terminie. Grzywna Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, ...

  CIT 16.04.2012
  Koszt wynajęcia hotelu dla kontrahenta
  Obecna sytuacja ekonomiczna powoduje, że przedsiębiorcy w różny sposób próbują zachęcić kontrahentów do zakupu towarów czy usług oferowanych przez firmy. Niejednokrotnie firmy, aby zapoznać klientów z własnymi wyrobami zapraszają ich do swoich firm celem przedstawienia oferty i refundują koszty pobytu, w tym noclegu. Czy poniesione wydatki z tego tytułu mogą stanowić koszt?Aby ...

  PIT 12.04.2012
  Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  Powszechne jest korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych po godzinach pracy do celów prywatnych. Taki sposób ich użytkowania wywołuje określone skutki podatkowe. Do przychodów pracownika ze stosunku pracy ustawodawca nakazuje zaliczać nie tylko świadczenia mające postać pieniężną. Przychodem są również świadczenia przekazywane w formie rzeczowej ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Rozliczanie bonusów dla pracowników
  Pracodawcy w celu zmotywowania pracowników dają im różnego rodzaju bonusy. Otrzymane bonusy najczęściej powodują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przy ustalaniu przychodu powstaje wątpliwość czy należy brać pod uwagę wartość brutto czy netto?Do przychodów pracownika ze stosunku pracy ustawodawca nakazuje zaliczać nie tylko świadczenia mające postać pieniężną. ...