Wszystkie artykuły

  CIT 03.04.2019
  Ustalamy przychód z wykonania niezakończonej usługi
  W księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłat.Spółka wykonuje roboty budowlane, umowy zawierane są na okres pow. 6 mies. i są rozliczane etapami – po każdym etapie jest podpisywany protokół odbioru). Jednostka ujmuje ...

  Podatki 03.04.2019
  Wysyłka faktury w formie elektronicznej – co na to skarbówka
  Przedsiębiorca przesyła wystawioną fakturę (faktura elektroniczna w formacie PDF) z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną na adres e-mail podany przez nabywcę. Czy można uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT?Wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail ...

  CIT 03.04.2019
  Zmiana stawek amortyzacyjnych możliwa - ważny wyrok
  WSA w Warszawie orzekł o możliwości dokonywania zmiany stawek amortyzacyjnych do aktualnie amortyzowanych środków trwałych, także w stosunku do minionych lat podatkowych (sygn. akt III SA/Wa 566/18).Czego dotyczyła sprawaSprawa dotyczyła państwowej lotniczej spółki akcyjnej. We wniosku spółka przedstawiła, że posiada liczne składniki majątkowe stanowiące środki trwałe podlegające ...

  PIT 03.04.2019
  Limity podatkowe na 2019 rok
  Kto będzie mógł mieć status małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym w 2019 roku?Kurs euro z 1 października 2018 r. (tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018) wynosi 4,2795 zł.Mały podatnik w  PIT i CITW 2019 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2018 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.135.000 zł, która jest ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 03.04.2019
  Zmiany w Ordynacji podatkowej 2020
  Od przyszłego roku zostanie dodany przepis, który nałoży obowiązek informowania przez urzędników o danych personalnych świadka wezwanego do złożenia zeznań oraz wskazania okoliczności, na jaką dowód ten ma zostać przeprowadzony.Nowelizacja doprecyzowuje regulację, która dotyczy zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych ...

  PIT 03.04.2019
  Uproszczenia podatkowe od 2019 roku
  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadziła uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.E-deklaracje na podatki lokalneDeklaracje na podatek rolny, leśny oraz podatek od nieruchomości mogły być składane także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto na podstawie delegacji ustawowej minister właściwy ds. finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, ...

  PIT 03.04.2019
  Zmiany w amortyzacji samochodów osobowych w 2019 roku
  Jakie ograniczenia wprowadziła nowelizacja ustaw podatkowych w kosztach uzyskania przychodów dotyczących samochodów osobowych.Od 2019 roku podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a−16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł. Wyższa ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Skutki w VAT wycofania z działalności środków trwałych
  Czy przekazanie budynku wraz z wyposażeniem na cele osobiste podlega VAT? Sprawdźmy.Zagadnienie spornePodatnik działający w branży hotelarskiej kupił prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, budynek wczasowo-sanatoryjny wzniesiony na działce stanowiący odrębną nieruchomość oraz znajdujące się tam wyposażenie. W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza. W 2011 roku w ...

  VAT i akcyza 03.04.2019
  Split payment będzie dla niektórych podatników obowiązkowy
   Komisja Europejska zgodziła się, na to, aby Polska miała prawo stosować obowiązkowy split payment. Czytaj więcej.Od 1 lipca 2018 r. w polskim systemie podatkowym istnieje mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm ten jest obecnie stosowany dobrowolnie, jeżeli chodzi o przepisy prawa, a teoretycznie decyzja o jego zastosowaniu spoczywa na nabywcy towarów czy usług. Polega ...