Czy promotor jest współtwórcą pracy dyplomowej

Kategoria: Prawo autorskie
Autor: Szczurek Piotr
Data: 19-06-2012 r.

Praca dyplomowa, mimo iż stanowi pracę studenta, decydującą niejako o uzyskaniu wyższego wykształcenia, musi być pisana pod kierunkiem promotora. Czy zatem jest on współtwórcą pracy ze względu na fakt, iż jej ostateczny kształt uzależniony jest niejako od wnoszonych przez promotora uwag?

Miałoby to ogromne znaczenie dla praw autorskich studenta do napisanej pracy, gdyż zgodnie z art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się przy tym, że wielkości udziałów są równe, a do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców.

Tym samym prawo studenta do na przykład opublikowania pracy dyplomowej po wygaśnięciu prawa pierwszeństwa publikacji, przysługującego uczelni, zostałoby ograniczone ze względu na konieczność uzyskania zgody od współtwórcy, którym jest promotor pracy. W braku takiej zgody konieczne byłoby rozstrzygnięcie sporu przez sąd.

Ustawa nie definiuje pojęcia twórcy ani współtwórcy. Wiemy natomiast, iż twórcą jest osoba, która stworzyła utwór. Z kolei utworem jest każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Jeżeli zatem promotor miałby być traktowany jako współtwórca pracy dyplomowej, jego wkład w powstanie takiego utworu musiałby być twórczy oraz posiadać indywidualny charakter.

 

Charakter współtwórstwa obliguje współtwórców do symbiotycznego współdziałania w zakresie zarządu utworem. Wynika z tego niejako konieczność utrzymywania kontaktu między twórcami w celu zapewnienia więzi twórców z utworem, co w przypadku współtwórstwa promotora i studenta byłoby niejednokrotnie niemożliwe.

Na szczęście charakter pracy dyplomowej jest indywidualny i twórcą, z wyłączeniem szczególnych wypadków, jest wyłącznie student.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prawne uwarunkowania przeniesienia grobu

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Przeniesienie prawa do otrzymania zasiłku pogrzebowego na zakład pogrzebowy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31530 )
Array ( [docId] => 31530 )

Array ( [docId] => 31530 )