Wszystkie artykuły

  Prawo autorskie 06.08.2012
  Czym jest utwór zależny
  Utworem zależnym jest utwór opracowany. Przykładami opracowania są m.in. tłumaczenie, przeróbka i adaptacja. Natomiast utworem zależnym nie jest na pewno utwór inspirowany cudzym utworem.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie definiuje wprost istoty utworu zależnego. Niemniej art. 2 ustawy określa prawem zależnym konieczność uzyskania zgody twórcy utworu pierwotnego na rozporządzanie ...

  Prawo autorskie 20.07.2012
  Prawa autorskie po śmierci twórcy
  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustanawia w art. 36 generalną zasadę wygaśnięcia autorskich praw majątkowych po upływie siedemdziesięcioletniego terminu. Jego bieg liczony jest jednak w odniesieniu do różnych zdarzeń, w zależności od charakteru i rodzaju utworu.Główną zasadą jest wygaśnięcie autorskich praw majątkowych od śmierci jego twórcy, a w przypadku utworów ...

  Prawo autorskie 20.07.2012
  Co to jest deep linking
  Deep link, czyli tzw. "głębokie linkowanie", polega na wskazywaniu zawartości wewnętrznej witryny internetowej, a nie jej strony głównej. Na temat zgodności takiego działania z prawem toczą się zażarte dyskusje, a właściciele niektórych stron internetowych zamieszczają na nich ostrzeżenia, iż nie godzą się na linkowanie do wewnętrznej zawartości ich serwisu, z pominięciem strony ...

  Prawo autorskie 20.07.2012
  Wynagrodzenie twórców a zakup czystej płyty
  Twórcy oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi upatrują w regulacjach, dotyczących dozwolonego użytku prywatnego, zagrożenia dla interesów majątkowych autorów dzieł pobieranych z internetu. Podkreśla się, iż swobodne korzystanie z utworu, z wykorzystaniem dostępnej techniki narusza słuszne interesy twórców, w tym ich prawidłową ekonomicznie eksploatację.Zgodnie ...

  Prawo autorskie 20.07.2012
  Kopiowanie książek z biblioteki
  Zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w placówkach oświatowych podkreśla się niezgodność z prawem kopiowania książek, udostępnianych przez biblioteki. Niektóre wydawnictwa poszły nawet krok dalej i na okładkach książek zamieszczały stosowne ostrzeżenia.Zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Niewykonywanie praw autorskich przez twórcę
  Zgodnie z treścią art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, w tym prawo do autorstwa utworu oraz oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo.Oznacza to, iż więź jaka łączy twórcę z utworem, pozostaje nierozerwalna ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Dozwolony użytek chronionych utworów
  Pojęcie dozwolonego użytku osobistego jest istotne dla właściwego lokowania monopolu autorskiego w systemie prawa.Ustawodawca wprowadził bowiem wyjątki od bezwzględnego obowiązywania praw autorskich, polegające na sformułowaniu ustawowej zgody na nieodpłatne korzystanie z wyłączeniem zgody twórcy z utworów rozpowszechnionych w celu ułatwienia społeczeństwu dostępu do efektów działalności ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Chwila powstania utworu fotograficznego
  Wbrew pozorom zdefiniowanie pojęcia utworu fotograficznego, a co za tym idzie wskazanie momentu jego powstania, nie jest wcale takie proste, pomimo że bez wątpienia jest intuicyjne. Kwestia ta wciąż jest dyskutowana w doktrynie. Zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Korzystanie z utworów rozpowszechnionych a słuszny interes twórcy
  Zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten stanowi prawne uzasadnienie budzącej wiele kontrowersji tezy, iż pobieranie bez jednoczesnego udostępnienia utworów muzycznych lub audiowizualnych z Internetu, nie stanowi czynu niezgodnego ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Czy odstąpienie od umowy wyklucza kary umowne za opóźnienie
  Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym istnieje możliwość zabezpieczenia swoich interesów, w tym poprzez dodanie klauzul, ustanawiających kary za opóźnienie wykonania zobowiązania, za jego niewykonanie oraz ...