Wszystkie artykuły

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Czy ludzka pamięć jest nośnikiem utworu
  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Należy zatem podkreślić, iż utwór stanowi niematerialne dobro prawne i nie jest, wbrew powszechnej opinii, utrwaleniem idei twórczej. Wynika to z faktu, iż ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Czy wolno pobierać z Internetu filmy i muzykę
  Kwestia pobierania z Internetu plików objętych prawem autorskim była już omawiana wielokrotnie, jednak wciąż budzi kontrowersje, a zajmowane za pośrednictwem różnych mediów skrajne stanowiska osób mniej lub bardziej związanych z prawem autorskich stanowią bezpośrednią przyczynę dezinformacji. Należy zatem jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pobieranie utworów z sieci jest niezgodne ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Czym są utwory osierocone
  Zarówno doktryna, jak i prawodawstwo podkreślają istnienie więzi twórcy z utworem. W polskim prawie więź ta znajduje odzwierciedlenie w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nic dziwnego też, że w mowie potocznej zadomowiły się już zwroty językowe, zgodnie z którymi twórca jest ojcem dzieła. Tym samym więc utwór, którego nie można przypisać żadnemu ojcu jest ...

  Prawo autorskie 26.06.2012
  Czy można rozpowszechniać wizerunek bez zgody osoby na zdjęciu
  Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwolenia wymaga rozpowszechnienie wizerunku osoby na nim przedstawionej. Nie można zatem zgodzić się z poglądem, iż zgoda wymagana jest już w momencie utrwalania wizerunku na fotografii. W kwestii rozpowszechnienia wizerunku ustawa przewiduje wyjątki od obowiązku uzyskania zgody osoby przedstawionej. Zezwolenie nie jest wymagane, ...

  Prawo autorskie 19.06.2012
  Dokonywanie zmian w utworze bez zgody twórcy
  Następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze. Przepis ten wprowadza jednak jeden istotny wyjątek, zgodnie z którym dozwolone jest wprowadzanie zmian w utworze jeśli są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.Nienaruszalność formy i treści utworu, ...

  Prawo autorskie 19.06.2012
  Obowiązywanie umowy licencyjnej
  Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej, a po upływie tego terminu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu nie jest jedyną, przewidzianą prawem, formą eksploatacji utworu przez twórcę w ...

  Prawo autorskie 19.06.2012
  Czy można prezentować swoje prace w portfolio
  Bogate portfolio jest dumą każdego twórcy. Ma ono prezentować przegląd twórczości, rozwoju i dokonań. Nie zawsze jednak twórca może umieścić w nim każdy swój utwór. Dlaczego? Wynika to z faktu, że twórcy często nie pojmują różnicy pomiędzy prawem do autorstwa i oznaczania utworu własnym imieniem i nazwiskiem, a korzystaniem z utworu. Tymczasem o ile ...

  Prawo autorskie 19.06.2012
  Czy można zniszczyć kupiony obraz
  W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego, znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży o ile porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe.Powszechnie uważa się, że prawo własności polega na dowolnym rozporządzaniu posiadaną rzeczą. ...

  Prawo autorskie 19.06.2012
  Czy pisanie tekstów na zamówienie jest sprzeczne z prawem
  W serwisach aukcyjnych, a także wśród ogłoszeń w serwisach z ofertami pracy natrafić można na oferty odpłatnego stworzenia rozmaitych form literackich, takich jak wypracowania szkolne, eseje, artykuły, czy nawet wiersze. Większość z nich reklamuje swoją usługę konkurencyjnymi cenami i dyskrecją. Czemu jednak „dyskrecja” jest tak ważna? Czy tego typu forma działalności jest niezgodna ...

  Prawo autorskie 19.06.2012
  Czy promotor jest współtwórcą pracy dyplomowej
  Praca dyplomowa, mimo iż stanowi pracę studenta, decydującą niejako o uzyskaniu wyższego wykształcenia, musi być pisana pod kierunkiem promotora. Czy zatem jest on współtwórcą pracy ze względu na fakt, iż jej ostateczny kształt uzależniony jest niejako od wnoszonych przez promotora uwag? Miałoby to ogromne znaczenie dla praw autorskich studenta do napisanej pracy, gdyż zgodnie z art. ...