Wszystkie artykuły

  Prawo autorskie 02.05.2012
  Jak bronić się wobec naruszenia autorskich praw majątkowych
  Co zrobić, gdy przeglądając w Internecie zdjęcia natrafimy na takie, którego jesteśmy autorem, ale z całą pewnością nie udostępnialiśmy go nigdzie poza własnym blogiem? Są trzy rozwiązania, o których piszę poniżej. Twórca, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, ...

  Prawo autorskie 02.05.2012
  Na czym polega rozpowszechnienie wizerunku
  Wizerunek w rozumieniu prawa autorskiego oznacza taki wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby. Może to zatem być zarówno obraz, jak i fotografia lub karykatura. Natomiast rozpowszechnienie wizerunku należy interpretować jako sytuację dającą możliwość zapoznania się z wizerunkiem bliżej nieokreślonej grupie odbiorców.Rozpowszechnianie ...

  Prawo autorskie 10.04.2012
  Co to znaczy, że utwór został ustalony
  Utwór stanowi każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną. Wynika z tego, że prawidłowe oznaczenie momentu ustalenia utworu ma duże znaczenie dla objęcia go ochroną prawno-autorską. ...

  Prawo autorskie 10.04.2012
  Czym są prawa autorskie osobiste i majątkowe
  Wynikający z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podział praw autorskich na prawa osobiste i majątkowe zdaje się być intuicyjny, jednak niejednokrotnie praktyczne zastosowanie tych dwóch pojęć budzi wątpliwości i kontrowersje.Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. ...

  Prawo autorskie 10.04.2012
  Na czym polega twórczość pracownicza i do kogo należą utwory
  Z twórczością pracowniczą mamy do czynienia w sytuacji zazębiana się dwóch odmiennych gałęzi prawa: prawa autorskiego i prawa pracy. Sprawdź do kogo należą utwory wykonane przez pracownika w godzinach pracy oraz poza nimi.Zgodnie z prawem autorskim, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia ...

  Prawo autorskie 10.04.2012
  Kim właściwie jest twórca
  Od Homera, przez Michała Anioła, Leonarda da Vinci po Picassa, Mickiewicza i Miłosza – poeci, rzeźbiarze, pisarze czy malarze nazywani byli wielkimi twórcami. Kim jednak jest twórca w świetle polskiego prawa?Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. Polski ustawodawca nie sformułował bowiem dla tego pojęcia definicji legalnej, to znaczy takiej, która ustaliłaby znaczenie ...