Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 08.06.2018
  Samowola budowlana - skutki prawne
  Samowola budowlana ma miejsce, gdy obiekt budowlany lub jego część jest w budowie lub została wybudowana bez uzyskania pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia Prawo budowlane, skutkiem samowoli budowlanej jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji nakazującej rozbiórkę ...

  Grunty, budynki, lokale 08.06.2018
  Taras jako część budynku
  Taras niewątpliwie stanowi całość wraz z budynkiem, do którego przynależy oraz ma znaczenie dla podniesienia walorów użytkowych budynku. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, kto ma obowiązek utrzymywać taras w należytym stanie.W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane nie znajdziemy definicji legalnej tarasu. Do pojęcia „tarasu” odwołuje ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy wynajmujący może wejść do lokalu
  Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu. Na skutek zawarcia umowy najmu (lub podobnej umowy) traci on jednak prawo do korzystania i używania lokalu. Nie może on również w nim przebywać ani z niego korzystać. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy wynajmujący może wejść do lokalu, który komuś wynajął.Procedurę wejścia do lokalu reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Komu przysługuje lokal socjalny
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zabrania eksmitowania ludzi „na bruk”. Osobom, którym nie przysługuje inny lokal, gmina powinna zapewnić lokal socjalny. Orzekając w sprawie eksmisji sąd musi orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których eksmisja dotyczy. Sąd musi z ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Czy tylko wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania
  Stronami umowy najmu lokalu mieszkalnego są wynajmujący i najemca. Wynajmujący to najczęściej właściciel lokalu, który oddaje lokal do używania innej osobie. Najemca to osoba biorąca lokal w najem. Najemca nazywany jest również lokatorem. Umowę najmu lokalu może wypowiedzieć jednak nie tylko strona ale i inny lokator. Prawo do wytoczenia powództwa o rozwiązanie umowy najmu przysługuje ...

  Grunty, budynki, lokale 28.08.2012
  Kiedy najemca musi zapłacić kaucję
  Często umowy najmu lokali przewidują zapłatę kaucji. Wysokość kaucji, jej zwrot i waloryzację regulują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy te warto przeczytać przed podpisaniem umowy i wpłaceniem kaucji.Wpłata kaucji ma zabezpieczać interesy wynajmującego. Z kaucji wynajmujący może potrącać należności względem ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Jakie obowiązki ma najemca lokalu
  Nie tylko wynajmujący ma obowiązki. Również najemca jest zobowiązany do pewnych działań i zaniechań. Obowiązki najemcy określa przede wszystkim kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.Najemca, w ustawie nazywany również lokatorem, to osoba wynajmująca lokal od inne osoby. Warto wiedzieć, że lokator to pojęcie szersze ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Jakie obowiązki ma wynajmujący lokal mieszkalny
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy nakłada na osoby wynajmujące lokal pewne obowiązki. Warto pamiętać, że ustawa jest prawem szczególnym względem kodeksu cywilnego. Dlatego tez powinna ona mieć pierwszeństwo stosowania przed kodeksem cywilnym.Wynajmującym jest najczęściej właściciel lokalu. Jest to osoba wynajmująca lokal innej osobie. Na wynajmującym spoczywa ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Kto jest lokatorem według polskiego prawa
  Polskie prawo w szczególny sposób chroni lokatorów. Lokatorem - zgodnie z przepisami prawa - jest najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.Przepisy ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego chronią tylko lokatorów. Warto, zatem wiedzieć, kto jest lokatorem a więc komu ochrona przysługuje. Definicja ...

  Grunty, budynki, lokale 23.08.2012
  Co jest lokalem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów
  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera definicję legalną lokalu. Umieszczenie takiej definicji nie rozwiało jednak wszelkich wątpliwości. Dlatego też na tym gruncie mamy bogate orzecznictwo sądowe. Lokal w rozumieniu ustawy Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4, lokalem jest lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także ...