Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 08.06.2018
  Samowola budowlana - skutki prawne
  Samowola budowlana ma miejsce, gdy obiekt budowlany lub jego część jest w budowie lub została wybudowana bez uzyskania pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia Prawo budowlane, skutkiem samowoli budowlanej jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji nakazującej rozbiórkę ...

  Grunty, budynki, lokale 08.06.2018
  Taras jako część budynku
  Taras niewątpliwie stanowi całość wraz z budynkiem, do którego przynależy oraz ma znaczenie dla podniesienia walorów użytkowych budynku. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, kto ma obowiązek utrzymywać taras w należytym stanie.W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane nie znajdziemy definicji legalnej tarasu. Do pojęcia „tarasu” odwołuje ...

  Umowy 08.06.2018
  Umowa najmu z datą pewną
  Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Zakres uprawnień i obowiązków obu stron określony został w Kodeksie cywilnym. Niewątpliwie w interesie każdej ze stron jest zapewnienie sobie jak najpełniejszej ochrony w różnych sytuacjach faktycznych związanych z umową najmu. Kiedy warto zastosować datę pewną na umowie najmu?Zastosowanie daty pewnej na umowie najmu z pewnością zabezpiecza ...

  Zadośćuczynienie 08.06.2018
   Śmierć osoby najbliższej - szacowanie wysokości zadośćuczynienia
  Kodeks cywilny w art. 446 § 4 wprowadza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia żądać można w postępowaniu sądowym od sprawcy zdarzenia odpowiedzialnego za nie. Problem może jednak stanowić oszacowanie wysokości żądanej kwoty.W jaki sposób ją określić?Należy mieć ...

  Własność i współwłasność 07.06.2018
  Jak dokonać zniesienia współwłasności mieszkania?
  W praktyce często zdarza się, że własność mieszkania przysługuje dwóm lub większej liczbie osób. W takiej sytuacji mamy do czynienia z współwłasnością mieszkania. Współwłasność może być łączna lub w częściach ułamkowych. Czasami jednak pomiędzy współwłaścicielami rodzą się konflikty, a korzystanie w pełni z rzeczy wspólnej staje się niemożliwe. Wówczas rodzi ...

  Spadki i darowizny 04.12.2015
  Zabezpieczenia spadku - będą nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia określającego szczegółowy sposób zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia, zawartości protokołu ze spisu majątku ruchomego. Dokument reguluje również szczegółowy tryb i sposób zastosowania niezbędnych środków tymczasowych, zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem. ...

  Umowy 19.04.2015
  Organizacja pozarządowa przed sądem
  Istotną kwestią jest możliwość występowania – pod pewnymi warunkami – organizacji pozarządowej w procesie sądowym, na rzecz osoby fizycznej. W tym celu wymagana jest pisemna zgoda tej osoby. Organizacja pozarządowa może wystąpić na rzecz osoby fizycznej, wytaczając na jej rzecz powództwo bądź przystępując do niej w toczącym się już postępowaniu. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ...

  Ochrona konsumentów 06.08.2013
  6 zasad, o których warto pamiętać podczas wyprzedaży
  Letnie wyprzedaże to już tradycja na polskim rynku. W szale wakacyjnych zakupów łatwo stracić głowę i dokonać niewłaściwego wyboru. Warto pamiętać, jakie prawa przysługują nam podczas sezonowych obniżek.Po pierwsze - porównujmy oferty różnych sklepów. Wywieszki, bilbordy często informują o korzystnych warunkach wyprzedaży sezonowej dotyczącej całego asortymentu w sklepie. W ...

  Ochrona konsumentów 05.09.2012
  Czy piramida finansowa może być zgodna z prawem
  Działalność piramid finansowych wygląda na skomplikowany proces sprzedażowy. W rzeczywistości jednak jest łatwa do rozpoznania. Ofiarami takiej działalności jest wiele osób. Mimo iż w ostatnio, ze względu na delegalizację podobnego systemu finansowego, ilość piramid znacznie się zmniejszyła, część z nich wciąż działa. Warto zatem wiedzieć jak je rozpoznać i jak bronić się ...

  Umowy 31.08.2012
  Czym charakteryzuje się umowa zlecenia
  Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wykonanie powierzonego zlecenia ma nastąpić z dochowaniem należytej staranności, ale przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do osiągnięcia umówionego rezultatu. Czynności ...