Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci

Kategoria: Prawo medyczne
Autor: Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Kaczmarczyk-Szczurek
Data: 30-11-2017 r.

Do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy nowelizujący przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Projektowe zmiany tym razem odnoszą się do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci i jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane rozwiązania przede wszystkim mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości powstałe na tym tle, a także mają na celu wzmocnienie pozycji osób uprawnionych do dostępu.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż w projekcie przewidziano nową definicję „osoby bliskiej”, którą posługuje się ustawa o prawach pacjenta. Obecnie przez „osobę bliską” rozumie się małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta, natomiast nowelizacja przewiduje wykreślenie sformułowania „w linii prostej”, co spowoduje, że osobą bliską w rozumieniu ustawy będzie również rodzeństwo pacjenta, czyli osoby z drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej.

Najistotniejsze jednakże jest, iż na gruncie nowych przepisów dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta będzie także udostępniana osobie bliskiej za zgodą sądu, wydaną w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek tej osoby, jeżeli pacjent nie wyraził za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji tej osobie.

W związku z powyższym zmiany przewidziano również w zakresie związania tajemnicą osób wykonujących zawód medyczny, gdyż zgodnie z projektowanymi przepisami osoby te są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi sąd, w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby bliskiej. Sąd wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy będzie mógł określić zakres jej ujawnienia.

Z uzasadnienia projektowanej ustawy wynika, iż będzie miała ona istotne, pozytywne, skutki społeczne i prawne, gdyż ustawa opiera się na zasadzie, że same więzy formalne mogą być niewystarczające, aby mieć prawo dostępu do informacji o pacjencie, znaczenie muszą mieć także relacje faktyczne.

Projektowana ustawa kontynuuje dotychczasowy kierunek zmian, którego celem było stworzenie osobom najbliższym wobec zmarłego pacjenta możliwości dochodzenia roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do śmierci pacjenta, zapewnienie że tajemnica lekarska nie będzie w jednostkowych przypadkach wykorzystywana do ukrywania błędów w leczeniu, wbrew interesowi pacjenta.

Po zmianie przepisów nie będzie więc możliwe prawo weta, jakie w obecnym stanie prawnym przysługuje każdej z osób bliskich oraz poprzez zastąpienie niejednoznacznych lub nawet niemożliwych do realizacji procedur jasnymi i jednoznacznymi zasadami dostępu do informacji o zmarłym pacjencie, jakimi dysponują osoby wykonujące zawód medyczny.

Podkreśla się również, że projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz wykonywanie działalności leczniczej, poprzez likwidację ryzyka nieświadomego naruszenia przepisów ustawy w zakresie dostępu do informacji o zmarłym pacjencie oraz znaczące uproszczenie procedur związanych z tym dostępem.

Wskazaną nowelizacją „zyskać” mają w szczególności osoby prowadzące podmioty lecznicze oraz wykonujące działalność leczniczą będące mikroprzedsiębiorcami (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz mali i średni przedsiębiorcy. Przewiduje się, że podmioty te w sposób szczególny odczują uporządkowanie przepisów, gdyż nie tylko zmniejszą się ich koszty administracyjne, ale przede wszystkim znacząco zmaleje ich ryzyko popełnienia błędu przy stosowaniu aktualnych, nieprecyzyjnych przepisów. A każdy taki błąd może obecnie skutkować potencjalnie ogromną odpowiedzialnością finansową.

Dorota Kaczmarczyk-Szczurek Kancelaria Radcy Prawnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40783 )
Array ( [docId] => 40783 )

Array ( [docId] => 40783 )