Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci

Do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy nowelizujący przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Projektowe zmiany tym razem odnoszą się do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci i jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane rozwiązania przede wszystkim mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości powstałe na tym tle, a także mają na celu wzmocnienie pozycji osób uprawnionych do dostępu.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż w projekcie przewidziano nową definicję „osoby bliskiej”, którą posługuje się ustawa o prawach pacjenta. Obecnie przez „osobę bliską” rozumie się małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta, natomiast nowelizacja przewiduje wykreślenie sformułowania „w linii prostej”, co spowoduje, że osobą bliską w rozumieniu ustawy będzie również rodzeństwo pacjenta, czyli osoby z drugiego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej.

 

Najistotniejsze jednakże jest, iż na gruncie nowych przepisów dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta będzie także udostępniana osobie bliskiej za zgodą sądu, wydaną w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek tej osoby, jeżeli pacjent nie wyraził za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji tej osobie.

W związku z powyższym zmiany przewidziano również w zakresie związania tajemnicą osób wykonujących zawód medyczny, gdyż zgodnie z projektowanymi przepisami osoby te są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi sąd, w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby bliskiej. Sąd wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy będzie mógł określić zakres jej ujawnienia.

Z uzasadnienia projektowanej ustawy wynika, iż będzie miała ona istotne, pozytywne, skutki społeczne i prawne, gdyż ustawa opiera się na zasadzie, że same więzy formalne mogą być niewystarczające, aby mieć prawo dostępu do informacji o pacjencie, znaczenie muszą mieć także relacje faktyczne.

Projektowana ustawa kontynuuje dotychczasowy kierunek zmian, którego celem było stworzenie osobom najbliższym wobec zmarłego pacjenta możliwości dochodzenia roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do śmierci pacjenta, zapewnienie że tajemnica lekarska nie będzie w jednostkowych przypadkach wykorzystywana do ukrywania błędów w leczeniu, wbrew interesowi pacjenta.

Po zmianie przepisów nie będzie więc możliwe prawo weta, jakie w obecnym stanie prawnym przysługuje każdej z osób bliskich oraz poprzez zastąpienie niejednoznacznych lub nawet niemożliwych do realizacji procedur jasnymi i jednoznacznymi zasadami dostępu do informacji o zmarłym pacjencie, jakimi dysponują osoby wykonujące zawód medyczny.

Podkreśla się również, że projektowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz wykonywanie działalności leczniczej, poprzez likwidację ryzyka nieświadomego naruszenia przepisów ustawy w zakresie dostępu do informacji o zmarłym pacjencie oraz znaczące uproszczenie procedur związanych z tym dostępem.

Wskazaną nowelizacją „zyskać” mają w szczególności osoby prowadzące podmioty lecznicze oraz wykonujące działalność leczniczą będące mikroprzedsiębiorcami (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz mali i średni przedsiębiorcy. Przewiduje się, że podmioty te w sposób szczególny odczują uporządkowanie przepisów, gdyż nie tylko zmniejszą się ich koszty administracyjne, ale przede wszystkim znacząco zmaleje ich ryzyko popełnienia błędu przy stosowaniu aktualnych, nieprecyzyjnych przepisów. A każdy taki błąd może obecnie skutkować potencjalnie ogromną odpowiedzialnością finansową.

Dorota Kaczmarczyk-Szczurek Kancelaria Radcy Prawnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40783 )
Array ( [docId] => 40783 )

Array ( [docId] => 40783 )