Wszystkie artykuły

  Prawo medyczne 30.11.2017
  Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci
  Do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy nowelizujący przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Projektowe zmiany tym razem odnoszą się do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci i jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane rozwiązania przede wszystkim mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości powstałe ...

  Prawo medyczne 07.09.2012
  Jak składać wnioski do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
  Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znacznie ułatwia i poprawia sytuację pacjentów, którzy padli ofiarą błędów lekarskich. Otóż, zgodnie z nowymi przepisami, pacjent może dochodzić odszkodowania za błędy medyczne zarówno przed sądem, jak i od ubezpieczyciela szpitala na podstawie orzeczenia wojewódzkich komisji lekarskich ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.Osoby ...

  Prawo medyczne 19.07.2012
  Jakie świadczenia medyczne są finansowane ze środków publicznych
  Celem świadczeń opieki zdrowotnej jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Osoby uprawnione mają prawo m.in. do podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenia stomatologicznego. Świadczeniobiorcami, w rozumieniu ustawy ...

  Prawo medyczne 19.07.2012
  Jak uzyskać skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
  Jednym z świadczeń przysługujących ubezpieczonemu, w ramach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jest świadczenie pielęgnacyjne bądź opiekuńcze w zakresie tzw. opieki długoterminowej. Takie uregulowanie daje ubezpieczonemu (świadczeniobiorcy) możliwość ubiegania się o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego bądź pielęgnacyjno-opiekuńczego ze względu ...

  Prawo medyczne 18.07.2012
  Kiedy potrzebna jest zgoda pacjenta na leczenie
  Ustawowym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Jak zatem wobec powyższego ma się zgoda pacjenta na leczenie?Jednym z podstawowych praw pacjenta jest wyrażenie ...

  Prawo medyczne 18.07.2012
  Jakie praktyki naruszają prawa pacjenta
  Pacjent ma m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, do informacji, do poszanowania jego intymności. Wskazane, jak i inne, prawa pacjenta zostały uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W powołanej ustawie znajdziemy także regulację, która zabrania praktyk naruszających prawa pacjenta. O jakich praktykach mowa?Otóż, ...

  Prawo medyczne 18.07.2012
  Jak podważyć orzeczenie lekarza
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż pacjenci (lub ich przedstawiciele ustawowi) mogą wnieść sprzeciw wobec opinii bądź orzeczenia lekarza, jeżeli owa opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta, wynikające z przepisów innych ustaw.Sprzeciw należy wnieść do Komisji Lekarskiej, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta. Komisja działa ...

  Prawo medyczne 18.07.2012
  Czy lekarz może sobie wystawić receptę
  Lekarz, jak każda osoba, może zachorować. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nie musi on udawać się do kolegi po fachu, żeby uzyskać środki lecznicze, gdyż każdy lekarz jest uprawniony do wystawienia recepty dla siebie.Prawo lekarza do wystawienia recepty dla siebie, wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Powołane rozporządzenie ...

  Prawo medyczne 18.07.2012
  Kto może zostać Rzecznikiem Praw Pacjenta
  Rzecznik Praw Pacjenta jest osobą, której priorytetowym zadaniem jest ochrona, szeroko rozumianych, praw pacjenta. W związku z pełnieniem tak doniosłej i istotnej funkcji, ustawa stanowi, iż Rzecznikiem może zostać tylko osoba, która spełnia łącznie wszystkie wymienione w niej kryteria.Rzecznikiem Praw Pacjenta może zostać tylko osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: posiada ...