Wszystkie artykuły

  Adopcja i przysposobienie 02.09.2012
  Jakie są możliwości rozwiązania przysposobienia
  Skutki przysposobienia mogą ustać w wyniku rozwiązania stosunku przysposobienia. O rozwiązaniu orzeka sąd. Wnioskować o to może zarówno osoba przysposobiona (adoptowana), jak i przysposabiający. Sprawdź w jakich jeszcze przypadkach ustają skutki przysposobienia.Skutki stosunku przysposobienia ustają również w przypadku późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa ...

  Adopcja i przysposobienie 02.09.2012
  Jakie są rodzaje przysposobienia
  Przysposobienie (powszechnie nazywane adopcją) to stosunek prawnorodzinny pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, w wyniku którego powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między rodzicami a dziećmi. Sprawdź jakie są rodzaje przysposobienia.Warunki jakie musi spełnić osoba, która przysposabiaPrzysposobić można tylko osobę małoletnią, mając na względzie jej dobro. ...

  Adopcja i przysposobienie 20.06.2012
  Czy osoba samotna może adoptować dziecko
  Ustawodawca, regulując instytucję przysposobienia (a więc innymi słowy adopcji), zarówno w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, określił tylko ogólne warunki kandydatów do przysposobienia dziecka, jakie są uwzględniane podczas postępowania adopcyjnego.Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące dane dotyczące osób chętnych ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Stosunek przysposobienia po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości
  Istotą przysposobienia jest takie powstanie i ukształtowanie stosunków między przysposabiającym a przysposobionym, jakie istnieją pomiędzy rodzicami a dziećmi. Powstały stosunek nie jest jednak definitywny, gdyż przysposobienie można rozwiązać.Możliwość rozwiązania przysposobienia przewiduje art. 125 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rozwiązanie przysposobienia z przysposobionym, ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Czy adopcja dziecka wiąże się ze zmianą jego aktu urodzenia
  Akt urodzenia to dokument często wymagany do przedstawienia w urzędach i instytucjach, aby możliwe było zweryfikowanie podstawowych danych penitenta. Co jednak w przypadku, gdy dziecko nie jest wychowywane przez swych naturalnych rodziców? Nadal w jego akcie urodzenia będą figurować osoby, które nie sprawowały nad nim faktycznej opieki w okresie dzieciństwa i których możliwe, że nawet ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Kiedy jest potrzebna zgoda dziecka na to, aby mogło zostać adoptowane
  Zapewne każdy zadawał sobie pytanie, dlaczego tak mało postępowań adopcyjnych kończy się przysposobieniem, skoro chętnych do przysposobienia dziecka, jak i dzieci przebywających w domach dziecka jest tak wiele. Jednak już niekoniecznie zdajemy sobie sprawę z tego, że do adopcji jest czasem potrzebna zgoda dziecka, co również może wpływać na spadek ich ogólnej liczby.Zgodnie z art. ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Różnice między przysposobieniem całkowitym a niepełnym
  Zarówno w przysposobieniu całkowitym, jak i niepełnym, faktyczną opiekę nad przysposobionym sprawuje przysposabiający, a kształt ich wzajemnych relacji, pod względem prawnym, wygląda tak samo. Różnice między przysposobieniem całkowitym a niepełnym są natomiast bardzo wyraźne w zakresie stosunków, które powstaną pomiędzy przysposobionym a członkami rodziny przysposabiającego.Istotą ...

  Adopcja i przysposobienie 10.06.2012
  Kwalifikacje osobiste osoby starającej się o przysposobienie dziecka
  Postawa osoby starającej się o przysposobienie dziecka powinna świadczyć, iż będzie ona wychowywała przysposobionego z poszanowaniem godności i praw dziecka, będzie troszczył się o jego rozwój fizyczny i duchowy oraz, że przysposobiony otrzyma od przysposabiającego należyte przygotowanie do pracy, stosowne do jego uzdolnień.Artykuł 114¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, definiuje ...

  Adopcja i przysposobienie 10.06.2012
  Adopcja zagraniczna jako zastępczy środek opieki nad dzieckiem
  O adopcji zagranicznej mówi się, że jest „zastępczym środkiem opieki nad dzieckiem”, gdyż może nastąpić i jest uzasadniona tylko wtedy, gdy dziecku nie można w żaden inny sposób zapewnić opieki na terenie Polski.Sądy rozpatrujące sprawy o adopcję dziecka polskiego pochodzenia przez cudzoziemców, mają obowiązek dokonać odpowiednich ustaleń czy konkretne dziecko może zostać ...

  Adopcja i przysposobienie 11.04.2012
  Wniosek o rozwiązanie adopcji
  W niektórych przypadkach może dojść do rozwiązania stosunku przysposobienia, czyli adopcji. Rozwiązania adopcji może żądać zarówno przysposabiający, jak i przysposobiony. Rozwiązanie adopcji może nastąpić tylko z ważnych powodów w drodze orzeczenia sądu. Jeżeli przez rozwiązanie adopcji ucierpiałoby dobro dziecka, wówczas rozwiązanie adopcji ...