Wszystkie artykuły

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Jakie prawa ma osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie
  Przepisy zapewniają osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie szereg praw, m.in. prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, do żądania wszczęcia procedury Niebieskiej Karty. Osoba pokrzywdzona przemocą w rodzinie oraz dzieci, które są pod opieką tej osoby mają prawo do schronienia w specjalistycznym ośrodku ...

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Czym jest przemoc w rodzinie
  Przemoc w rodzinie jest skierowana wobec osób najbliższych. Polega na jednorazowym albo powtarzającym się działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Przemoc może być fizyczna, psychiczna bądź seksualna. Definicja przemocy w rodzinie Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie ...

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Gdzie może szukać pomocy bite dziecko
  Dziecko ma prawo samo złożyć zawiadomienie o stosowaniu wobec niego przemocy. W przypadku gdy dziecko jest bite pracownik społeczny jest zobowiązany do natychmiastowego odizolowania go od sprawcy przemocy w rodzinie. Złożenie przez dziecko zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przemocy w rodzinie Dziecko ma prawo samo złożyć do policji lub w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu ...

  Przemoc w rodzinie 27.06.2012
  Co to jest Niebieska Karta
  Przemoc w rodzinie, choć stanowi problem bardzo poważny i niestety bardzo częsty, nadal jest traktowana jak temat tabu, o którym się nie mówi. Osoby pokrzywdzone skrupulatnie ukrywają swój dramat, a przecież nie one powinny się wstydzić tylko ich oprawcy. W celu przeciwdziałania przemocy domowej Policja oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosują procedurę mającą na celu ochronę ...