Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 15-05-2012 r.

Jednym z elementów wyroku orzekającego rozwód jest kwestia opieki nad małoletnimi dziećmi. Sąd orzeka również o alimentach i sposobach kontaktu rodziców z dziećmi. Gdy takie rozwiązanie sąd uzna za konieczne, może także ograniczyć, zawiesić lub odebrać władzę rodzicielską.

Władza rodzicielska a rozwód

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości (18 lat) i obejmuje pieczę nad dzieckiem, zarząd jego majątkiem oraz kwestię reprezentacji.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że ich dobro wymaga innego rozstrzygnięcia.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Na zgodny wniosek obojga małżonków, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu, jeżeli małżonkowie przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie oraz zasadne jest oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Pełna władza rodzicielska obojga rodziców - porozumienie małżonków

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość sprawowania pełnej władzy rodzicielskiej przez oboje małżonków po rozwodzie. W takim przypadku oboje małżonkowie zachowują pełną władzę rodzicielską i współuczestniczą w wychowaniu dziecka na równych zasadach.

W tym celu niezbędne jest porozumienie wychowawcze, obejmujące wszystkie niezbędne elementy dotyczące wspólnego wychowania dziecka. Takie porozumienie musi zaakceptować sąd, który przede wszystkim bierze pod uwagę dobro małoletniego dziecka. Sąd musi mieć pewność, że rodzice doszli do porozumienia i nie będą się spierać w sprawach dziecka. Niezbędne jest więc współdziałanie rodziców dla dobra dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W takim przypadku sąd w wyroku rozwodowym powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i określa w sposób zindywidualizowany prawa i obowiązki tego z rodziców, którego władza została ograniczona. Ważne jest, aby sąd określił te prawa i obowiązki szczegółowo i wyraźnie, aby w przyszłości nie dochodziło na tym tle do konfliktu między małżonkami, co niewątpliwie nie będzie zgodne z zasadą dbałości o dobro dziecka. Sąd może również uzależnić pewne uprawnienia małżonka, którego władza nie została ograniczona od zgody drugiego z rodziców.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

Odebranie władzy rodzicielskiej

Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może uznać o odebraniu jednemu z rodziców lub obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej. Może to uczynić w ramach rozprawy rozwodowej. Przyczyną odebrania władzy rodzicielskiej jest rażące naruszenie zasad wykonywania tej władzy. Taką przeszkodą może być trwałe zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, znęcanie się nad dzieckiem lub rażące zaniedbanie.

Kontakty z dzieckiem

W przypadku braku porozumienia między rodzicami, sąd rozstrzyga również kwestię kontaktów z dzieckiem. Określa u którego z rodziców dziecko zamieszkuje oraz jakie dni, święta i wakacje dziecko spędza z drugim z rodziców. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Rodzice mogą także sami ustalić zasady w kwestii kontaktów z dziećmi.

Marta Grabowska-Peda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29505 )
Array ( [docId] => 29505 )

Array ( [docId] => 29505 )