Wszystkie artykuły

  Władza rodzicielska 02.11.2017
  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem ustalonych przez sąd
  Gdy kontakty z dzieckiem zostaną uregulowane w wyroku sądowym, wydawać by się mogło, że nie będzie problemów z ich realizacją, no bo w końcu wyrok sądowy to jest „coś”, nie można go lekceważyć. Praktyka pokazuje jednakże, że nie wszyscy rodzice są tego zdania i bardzo często pada stwierdzenie „A co mi zrobią jak dziecka na kontakty nie wydam? Przecież komornik na egzekucję ...

  Władza rodzicielska 05.09.2012
  O czym może zdecydować sąd, kiedy rodzic zaniedbuje dziecko
  Dziecko aż do uzyskania pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Jeżeli rodzic lub rodzice zaniedbują dziecko, sąd może ich pozbawić władzy rodzicielskiej lub też wydać inne zarządzenia, mające na celu ochronę dobra dziecka.Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem ...

  Władza rodzicielska 12.06.2012
  Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego
  Nadanie nazwiska dziecku, które nie pochodzi z małżeństwa często jest przyczyną różnego rodzaju konfliktów pomiędzy rodzicami, którzy nie pozostają w związku małżeńskim. Fakt narodzenia się dziecka należy zgłosić do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia w terminie 14 dni od dnia narodzin. W przypadku, gdy matka dziecka nie pozostaje w związku małżeńskim ...

  Władza rodzicielska 10.06.2012
  Alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
  Podczas orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego priorytetem jest kierowaniem się przez sąd dobrem dziecka. Jednym z takich przypadków jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli jego dobro jest zagrożone. Rodziny zastępcze można podzielić na: spokrewnione z dzieckiem, niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne lub ...

  Władza rodzicielska 10.06.2012
  Przestępstwo przeciwko matce dziecka podstawą do pozbawienia władzy rodzicielskiej ojca
  Możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, który dopuszcza się przestępstwa względem drugiego rodzica, nawet jeśli jego relacje i zachowanie wobec dziecka są prawidłowe. Kwestię pozbawienia władzy rodzicielskiej reguluje art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana, jest nadużywana ...

  Władza rodzicielska 01.06.2012
  Czy wynagrodzenie z pracy dziecka jest dochodem rodziny
  Dziecko, które uzyskuje dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Drugim obowiązkiem nałożonym na dziecko jest to, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.  Nie trzeba spoglądać do kodeksu, aby wiedzieć, że rodzice i dzieci ...

  Władza rodzicielska 01.06.2012
  Dochód z majątku dziecka
  Dochód z majątku dziecka powinien być, w głównej mierze, przeznaczony na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, a nadwyżka zaś na uzasadnione potrzeby rodziny.Rodzice, w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej, mogą sprawować zarząd nad majątkiem swojego dziecka, jeśli takowy majątek istnieje. Jednak nie jest już tak oczywiste to, że także i rodzice wszystkich czynności ...

  Władza rodzicielska 01.06.2012
  Granice stosowania kar cielesnych wobec dziecka
  W obecnych czasach, gdy przemoc w rodzinie jest problemem bardzo powszechnym, coraz większy nacisk kładzie się na wychowanie dzieci bez stosowania represji fizycznych. Stanowisko w tym względzie zajął także polski ustawodawca. Zgodnie z art. 96(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad małoletnim nie mogą stosować jakichkolwiek kar cielesnych. ...

  Władza rodzicielska 23.05.2012
  Niepełnoletni ojciec
  Uznanie ojcostwa następuje w chwili, gdy mężczyzna od którego dziecko pochodzi złoży oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem danego dziecka. Następnie matka dziecka musi potwierdzić, w ciągu najbliższych trzech miesięcy od oświadczenia mężczyzny, że jest on ojcem tego dziecka. Oświadczenie o uznaniu dziecka można także złożyć przed sądem opiekuńczym ...

  Władza rodzicielska 23.05.2012
  Domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego
  Obecnie coraz więcej par decyduje się na dziecko przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednak nie wszystkie ciąże są planowane, więc warto w tym miejscu przybliżyć, jak ustawodawca uregulował kwestię pochodzenia dziecka, które urodziło się w nieformalnym związku.Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, domniemywa się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką ...