Wszystkie artykuły

  Przemoc w rodzinie 28.08.2012
  Gdzie może szukać pomocy bite dziecko
  Dziecko ma prawo samo złożyć zawiadomienie o stosowaniu wobec niego przemocy. W przypadku gdy dziecko jest bite pracownik społeczny jest zobowiązany do natychmiastowego odizolowania go od sprawcy przemocy w rodzinie. Złożenie przez dziecko zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przemocy w rodzinie Dziecko ma prawo samo złożyć do policji lub w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu ...

  Alimenty 24.08.2012
  Czy dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia alimentów na wnuki
  Powszechne jest przekonanie, że tylko rodzice mają obowiązek alimentacyjny względem dziecka. W niektórych przypadkach taki obowiązek może także ciążyć na dziadkach dziecka. Dzieje się tak mi.in. w przypadku, gdy nie ma osoby zobowiązanej do alimentów w bliższej kolejności. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem ...

  Ustanie małżeństwa 24.08.2012
  Jakie są skutki bigamii
  Osoba, która pozostaje w związku małżeńskim nie może ponownie zawrzeć małżeństwa. Z bigamią, czyli ponownym zawarciem małżeństwa, mimo pozostawania w związku małżeńskim wiążą się określone skutki prawne.W razie bigamii każdy, kto ma interes prawny w tym, może domagać się unieważnienia małżeństwa. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu bigamii, jeżeli poprzednio ...

  Ustanie małżeństwa 24.08.2012
  Kiedy sąd może orzec separację
  Orzeczenie przez sąd separacji jest możliwe jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia. Dotyczy to zupełnego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej. Orzeczenia separacji może domagać się każdy ze współmałżonków.Aby można było orzec separację między małżonkami musi dojść do zupełnego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej. Przesłanką ...

  Opieka i kuratela 04.07.2012
  Kim jest „opiekun usamodzielnienia”
  Sytuacje, w których obowiązany jest działać opiekun usamodzielnienia, oraz jego funkcję, określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opiekun usamodzielnienia jest ustanawiany dla osoby pełnoletniej, która opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą (osoba usamodzielniana).Opiekunem usamodzielnienia może zostać osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny ...

  Opieka i kuratela 03.07.2012
  Prawa osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie
  Osoba ubezwłasnowolniona, mimo iż nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada je w ograniczonym zakresie, może dokonywać pewnych czynności procesowych w związku z postępowaniem, które zakończyło się jej ubezwłasnowolnieniem.Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, ubezwłasnowolniony może samodzielnie (a więc bez pośrednictwa doradcy tymczasowego lub kuratora, nawet ...

  Przemoc w rodzinie 27.06.2012
  Co to jest Niebieska Karta
  Przemoc w rodzinie, choć stanowi problem bardzo poważny i niestety bardzo częsty, nadal jest traktowana jak temat tabu, o którym się nie mówi. Osoby pokrzywdzone skrupulatnie ukrywają swój dramat, a przecież nie one powinny się wstydzić tylko ich oprawcy. W celu przeciwdziałania przemocy domowej Policja oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosują procedurę mającą na celu ochronę ...

  Opieka i kuratela 26.06.2012
  Czym zajmują się placówki wsparcia dziennego?
  Rodzin borykających się z problemami wychowawczymi i materialnymi jest niestety bardzo wiele. Jedną z form pomocy dla rodzin właśnie z takimi problemami, jest placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez gminę.Placówki wsparcia dziennego zajmują się opieką i wychowaniem dzieci, których rodziny przechodzą trudności. Celem działania placówek jest wsparcie rodziny dziecka. Placówka ...

  Alimenty 20.06.2012
  Kiedy można ubiegać się o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego
  Sprawy sądowe, mające za przedmiot ustalenie i nałożenie obowiązku alimentacyjnego, nie należą do łatwych i niestety często bardzo długo trwają. Prawomocny wyrok w tym zakresie oraz postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego, nie zawsze jednak doprowadzają do faktycznego uzyskania alimentów od niego, co więc zrobić w takiej sytuacji?Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym ...

  Ustanie małżeństwa 20.06.2012
  Choroba psychiczna podstawą do unieważnienia małżeństwa
  Choć termin „choroba psychiczna” nie jest już używany we współczesnej psychiatrii, gdyż uważa się go za archaiczny i niejednoznaczny, to jednak nadal funkcjonuje on w przepisach prawnych. Jako przykład można przytoczyć art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewiduje możliwość unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego jednego ...