Wszystkie artykuły

  Adopcja i przysposobienie 20.06.2012
  Czy osoba samotna może adoptować dziecko
  Ustawodawca, regulując instytucję przysposobienia (a więc innymi słowy adopcji), zarówno w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, określił tylko ogólne warunki kandydatów do przysposobienia dziecka, jakie są uwzględniane podczas postępowania adopcyjnego.Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące dane dotyczące osób chętnych ...

  Alimenty 20.06.2012
  Alimenty w czasie ciąży
  Ciąża i poród jest dla każdej kobiety niezwykłym wydarzeniem, które zmienia całe jej dotychczasowe życie. Niestety, wymaga także znacznych nakładów finansowych. Oczywiste jest, że małżonkowie, którzy spodziewają się potomstwa, wspólnie ponoszą te wydatki. Co jednak powinna zrobić, matka, która urodzi dziecko poza związkiem małżeńskim, a ojciec tego dziecka nie poczuwa się ...

  Alimenty 20.06.2012
  Obowiązek alimentacyjny po rozwiązaniu stosunku przysposobienia
  Rozwiązanie stosunku przysposobienia powoduje, ustanie wszelkich skutków jakie poprzez nawiązanie tego stosunku powstały. Jednak, na podstawie art. 125 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może, pomimo orzeczenia rozwiązania przysposobienia, utrzymać w mocy istniejący pomiędzy stronami obowiązek alimentacyjny. Owy obowiązek alimentacyjny jest uzasadniony istnieniem tylko stosownych ...

  Majątek małżonków 20.06.2012
  Czy sąd podzieli długi małżonków
  Rozwód prowadzi do powstania rozdzielności majątkowej małżonków, a to z kolei łączy się z koniecznością podziału ich majątku. Podział majątku może nastąpić w formie umowy między małżonkami, bądź podziału może dokonać sąd, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii.Dokonywany przez sąd podział majątku obejmuje tylko aktywa, które wchodzą w skład ...

  Opieka i kuratela 20.06.2012
  Kiedy i jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie
  Istotą ubezwłasnowolnienia jest pomoc i opieka osobom, które nie są w stanie wystarczająco się o siebie zatroszczyć. Ubezwłasnowolnienie może nastąpić na skutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, z powodu nadużywania alkoholu bądź uzależnienia od narkotyków, gdy czynniki te wpływają na postępowanie danej osoby w taki sposób, że je znacznie ograniczają bądź nawet ...

  Alimenty 14.06.2012
  Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko
  Rodzice muszą płacić alimenty do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko jest już dorosłe, czy nie. Są jednak sytuacje, kiedy rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dorosłych (pełnoletnich) dzieci. Dziecko, nawet jeśli jest pełnoletnie, ale nadal się uczy, a w związku z tym ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Stosunek przysposobienia po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości
  Istotą przysposobienia jest takie powstanie i ukształtowanie stosunków między przysposabiającym a przysposobionym, jakie istnieją pomiędzy rodzicami a dziećmi. Powstały stosunek nie jest jednak definitywny, gdyż przysposobienie można rozwiązać.Możliwość rozwiązania przysposobienia przewiduje art. 125 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rozwiązanie przysposobienia z przysposobionym, ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Czy adopcja dziecka wiąże się ze zmianą jego aktu urodzenia
  Akt urodzenia to dokument często wymagany do przedstawienia w urzędach i instytucjach, aby możliwe było zweryfikowanie podstawowych danych penitenta. Co jednak w przypadku, gdy dziecko nie jest wychowywane przez swych naturalnych rodziców? Nadal w jego akcie urodzenia będą figurować osoby, które nie sprawowały nad nim faktycznej opieki w okresie dzieciństwa i których możliwe, że nawet ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Kiedy jest potrzebna zgoda dziecka na to, aby mogło zostać adoptowane
  Zapewne każdy zadawał sobie pytanie, dlaczego tak mało postępowań adopcyjnych kończy się przysposobieniem, skoro chętnych do przysposobienia dziecka, jak i dzieci przebywających w domach dziecka jest tak wiele. Jednak już niekoniecznie zdajemy sobie sprawę z tego, że do adopcji jest czasem potrzebna zgoda dziecka, co również może wpływać na spadek ich ogólnej liczby.Zgodnie z art. ...

  Adopcja i przysposobienie 13.06.2012
  Różnice między przysposobieniem całkowitym a niepełnym
  Zarówno w przysposobieniu całkowitym, jak i niepełnym, faktyczną opiekę nad przysposobionym sprawuje przysposabiający, a kształt ich wzajemnych relacji, pod względem prawnym, wygląda tak samo. Różnice między przysposobieniem całkowitym a niepełnym są natomiast bardzo wyraźne w zakresie stosunków, które powstaną pomiędzy przysposobionym a członkami rodziny przysposabiającego.Istotą ...