Wszystkie artykuły

  Władza rodzicielska 12.06.2012
  Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego
  Nadanie nazwiska dziecku, które nie pochodzi z małżeństwa często jest przyczyną różnego rodzaju konfliktów pomiędzy rodzicami, którzy nie pozostają w związku małżeńskim. Fakt narodzenia się dziecka należy zgłosić do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia w terminie 14 dni od dnia narodzin. W przypadku, gdy matka dziecka nie pozostaje w związku małżeńskim ...

  Adopcja i przysposobienie 10.06.2012
  Kwalifikacje osobiste osoby starającej się o przysposobienie dziecka
  Postawa osoby starającej się o przysposobienie dziecka powinna świadczyć, iż będzie ona wychowywała przysposobionego z poszanowaniem godności i praw dziecka, będzie troszczył się o jego rozwój fizyczny i duchowy oraz, że przysposobiony otrzyma od przysposabiającego należyte przygotowanie do pracy, stosowne do jego uzdolnień.Artykuł 114¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, definiuje ...

  Adopcja i przysposobienie 10.06.2012
  Adopcja zagraniczna jako zastępczy środek opieki nad dzieckiem
  O adopcji zagranicznej mówi się, że jest „zastępczym środkiem opieki nad dzieckiem”, gdyż może nastąpić i jest uzasadniona tylko wtedy, gdy dziecku nie można w żaden inny sposób zapewnić opieki na terenie Polski.Sądy rozpatrujące sprawy o adopcję dziecka polskiego pochodzenia przez cudzoziemców, mają obowiązek dokonać odpowiednich ustaleń czy konkretne dziecko może zostać ...

  Ustanie małżeństwa 10.06.2012
  Kiedy nie można orzec rozwodu
  Raczej powszechne jest przekonanie, że jeśli oboje małżonkowie chcą rozwiązać swoje małżeństwo poprzez rozwód to sąd ma obowiązek tego rozwodu udzielić. Nic jednak bardziej mylnego. Sąd nie orzeknie rozwodu, nawet mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.Przytoczone ...

  Ustanie małżeństwa 10.06.2012
  Czy małżeństwo zawarte pod przymusem jest nieważne
  Choć aranżowanie małżeństw w naszej kulturze już raczej nie istnieje, to jednak zdarzają się sytuacje, kiedy młodzi stają na ślubnym kobiercu nie do końca z własnej woli. Czy w takiej sytuacji ich małżeństwo będzie ważnie zawarte?Ustawodawca, w art. 15(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymienił przypadki, których zaistnienie może stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa. ...

  Władza rodzicielska 10.06.2012
  Alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
  Podczas orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego priorytetem jest kierowaniem się przez sąd dobrem dziecka. Jednym z takich przypadków jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli jego dobro jest zagrożone. Rodziny zastępcze można podzielić na: spokrewnione z dzieckiem, niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne lub ...

  Władza rodzicielska 10.06.2012
  Przestępstwo przeciwko matce dziecka podstawą do pozbawienia władzy rodzicielskiej ojca
  Możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, który dopuszcza się przestępstwa względem drugiego rodzica, nawet jeśli jego relacje i zachowanie wobec dziecka są prawidłowe. Kwestię pozbawienia władzy rodzicielskiej reguluje art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana, jest nadużywana ...

  Zawarcie małżeństwa 10.06.2012
  Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zawrzeć małżeństwo
  Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński, muszą w tym celu przedstawić odpowiednie dokumenty. Są to między innymi pisemne oświadczenie o braku wiedzy na temat istnienia okoliczności, które wyłączają zawarcie małżeństwa oraz dokument potwierdzający tożsamość. Szczegółowy wykaz potrzebnych zaświadczeń znajduje się w art. 54-56 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. ...

  Zawarcie małżeństwa 10.06.2012
  Kiedy małżeństwo bigamiczne będzie ważnie zawarte
  Bigamia, a więc posiadanie przez jednego mężczyznę dwóch (albo więcej) żon, lub przez kobietę dwóch (i więcej) mężów, jest przez polski system prawny zabronione. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy zastosowanie tego przepisu może budzić wątpliwości. Odpowiedzią ustawodawcy na tego typu sytuację jest regulacja, która umożliwia uznanie małżeństwa bigamicznego za ważnie ...

  Zawarcie małżeństwa 10.06.2012
  Czy można poślubić kuzynkę
  Kiedyś ożenek, zwłaszcza w rodzinach królewskich, pomiędzy spokrewnionymi osobami był wręcz pożądany i powszechny. Obecnie, takie sytuacje są bardzo rzadkie i raczej nie spotykają się z ogólną aprobatą społeczeństwa. A jak tą kwestię reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy?Otóż, zgodnie z art. 14 wskazanego kodeksu, nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby spokrewnione ze sobą w ...