Wszystkie artykuły

  Ustanie małżeństwa 04.06.2012
  Różnice między separacją a rozwodem
  Niejednokrotnie małżonkowie, których wspólne pożycie przestało się układać, stają przed dylematem: rozwód czy separacja? Podobieństwo tych instytucji jest duże, ale ich skutki są całkowicie odmienne, dlatego warto podkreślić występujące między nimi różnice.Zasadniczą różnicą między separacją, a rozwodem stanowi fakt, że separacja uchyla wspólnotę jaka między małżonkami ...

  Alimenty 01.06.2012
  Wysokość alimentów a możliwości zarobkowe zobowiązanego
  Ustawodawca, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, określając zakres obowiązku alimentacyjnego, uzależnił go od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Co należy więc rozumieć, przez możliwości zarobkowe i majątkowe?Otóż, użycie takiego sformułowania, oznacza, że określając wysokość obowiązku alimentacyjnego ...

  Alimenty 01.06.2012
  Zasądzenie alimentów od osoby pozbawionej wolności
  Od jakiegoś czasu można zaobserwować coraz większą ilość spraw, których przedmiotem jest ubieganie się o świadczenia alimentacyjne od osób, które nie przyczyniają się do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, gdyż odbywają karę pozbawienia wolności.Początkowo, w rozstrzyganiu tego typu powództw, kierowano się wskazaniami Sądu Najwyższego, który przyjął, iż wykładnikiem ...

  Władza rodzicielska 01.06.2012
  Czy wynagrodzenie z pracy dziecka jest dochodem rodziny
  Dziecko, które uzyskuje dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Drugim obowiązkiem nałożonym na dziecko jest to, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.  Nie trzeba spoglądać do kodeksu, aby wiedzieć, że rodzice i dzieci ...

  Władza rodzicielska 01.06.2012
  Dochód z majątku dziecka
  Dochód z majątku dziecka powinien być, w głównej mierze, przeznaczony na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, a nadwyżka zaś na uzasadnione potrzeby rodziny.Rodzice, w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej, mogą sprawować zarząd nad majątkiem swojego dziecka, jeśli takowy majątek istnieje. Jednak nie jest już tak oczywiste to, że także i rodzice wszystkich czynności ...

  Władza rodzicielska 01.06.2012
  Granice stosowania kar cielesnych wobec dziecka
  W obecnych czasach, gdy przemoc w rodzinie jest problemem bardzo powszechnym, coraz większy nacisk kładzie się na wychowanie dzieci bez stosowania represji fizycznych. Stanowisko w tym względzie zajął także polski ustawodawca. Zgodnie z art. 96(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę nad małoletnim nie mogą stosować jakichkolwiek kar cielesnych. ...

  Ustanie małżeństwa 23.05.2012
  Na czym polega zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków
  Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wskazane przesłanki warunkujące rozwód mają charakter bardzo ocenny, co powoduje, że każda ze stron może inaczej je interpretować.Według utrwalonego stanowiska doktryny, zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi łączących ...

  Ustanie małżeństwa 23.05.2012
  Eksmisja po rozwodzie
  Rozwód kojarzy się z zamknięciem pewnego etapu w życiu. Jednak nawet po orzeczonym rozwodzie problemy i nieporozumienia mogą nadal mieć miejsce, zwłaszcza, gdy małżonkowie nadal zamieszkują we wspólnym mieszkaniu. Rozwiązań na wybrnięcie z takiej sytuacji jest kilka, poprzez podział wspólnego mieszkania, orzeczenie o sposobie korzystania z niego, i ostateczność jaką jest eksmisja ...

  Władza rodzicielska 23.05.2012
  Niepełnoletni ojciec
  Uznanie ojcostwa następuje w chwili, gdy mężczyzna od którego dziecko pochodzi złoży oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem danego dziecka. Następnie matka dziecka musi potwierdzić, w ciągu najbliższych trzech miesięcy od oświadczenia mężczyzny, że jest on ojcem tego dziecka. Oświadczenie o uznaniu dziecka można także złożyć przed sądem opiekuńczym ...

  Władza rodzicielska 23.05.2012
  Domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego
  Obecnie coraz więcej par decyduje się na dziecko przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednak nie wszystkie ciąże są planowane, więc warto w tym miejscu przybliżyć, jak ustawodawca uregulował kwestię pochodzenia dziecka, które urodziło się w nieformalnym związku.Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, domniemywa się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką ...