Wszystkie artykuły

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28.02.2019
  Odpowiedzialność członków zarządu po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
  Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza odpowiedzialności członka zarządu za długi spółki powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wynikają one z umów obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Takie wnioski płyną z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. sygn. akt: III CZP 78/18Treść pytania skierowanego ...

  Przedsiębiorca 23.10.2018
  Przedawniony dług u windykatora
  Jakiś czas temu w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł poświęcony problemowi wzrastającej liczby dłużników. Artykuł przygotowany został w oparciu  o dane zgromadzone przez BIG InfoMonitor. Ze zgromadzonych informacji wynika, że na koniec I kwartału 2018 r. liczba zadłużonych Polaków wzrosła do 2 mln 691 tys. 458 osób, a suma ich długów przekroczyła kwotę 65,7 mld zł (gazetaprawna.pl). ...

  Wynagrodzenie i inne świadczenia 28.08.2018
  Ratownictwo morskie - czyli często zapominane prawo do wynagrodzenia dla marynarzy
  Jeżeli ktoś zastanawiał się kiedykolwiek ile statków przepływa dziennie po Morzu Bałtyckim, mógł bez problemu znaleźć informację, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz na świecie. W Internecie dostępne są wizualizacje, pokazujące ilość przepływających po Bałtyku statków. Niewątpliwie przy takiej ilości statków przemieszczających się drogą morską istnieje ...

  Grunty, budynki, lokale 08.06.2018
  Samowola budowlana - skutki prawne
  Samowola budowlana ma miejsce, gdy obiekt budowlany lub jego część jest w budowie lub została wybudowana bez uzyskania pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia Prawo budowlane, skutkiem samowoli budowlanej jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji nakazującej rozbiórkę ...

  Grunty, budynki, lokale 08.06.2018
  Taras jako część budynku
  Taras niewątpliwie stanowi całość wraz z budynkiem, do którego przynależy oraz ma znaczenie dla podniesienia walorów użytkowych budynku. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, kto ma obowiązek utrzymywać taras w należytym stanie.W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w ustawie z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane nie znajdziemy definicji legalnej tarasu. Do pojęcia „tarasu” odwołuje ...

  Umowy 08.06.2018
  Umowa najmu z datą pewną
  Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Zakres uprawnień i obowiązków obu stron określony został w Kodeksie cywilnym. Niewątpliwie w interesie każdej ze stron jest zapewnienie sobie jak najpełniejszej ochrony w różnych sytuacjach faktycznych związanych z umową najmu. Kiedy warto zastosować datę pewną na umowie najmu?Zastosowanie daty pewnej na umowie najmu z pewnością zabezpiecza ...

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 08.06.2018
  Jak rozwiązać spółkę z o.o w przypadku braku zgody wspólnika?
  W przypadku braku zgody wspólnika na rozwiązanie spółki z o.o. o jej rozwiązanie można zwrócić się do sądu. Zgodnie z art. 271 pkt. 1 k.s.h. sąd może wyrokiem orzec o rozwiązaniu spółki (poza przypadkami, o których mowa w art. 21) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny ...

  Zadośćuczynienie 08.06.2018
   Śmierć osoby najbliższej - szacowanie wysokości zadośćuczynienia
  Kodeks cywilny w art. 446 § 4 wprowadza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia żądać można w postępowaniu sądowym od sprawcy zdarzenia odpowiedzialnego za nie. Problem może jednak stanowić oszacowanie wysokości żądanej kwoty.W jaki sposób ją określić?Należy mieć ...

  Własność i współwłasność 07.06.2018
  Jak dokonać zniesienia współwłasności mieszkania?
  W praktyce często zdarza się, że własność mieszkania przysługuje dwóm lub większej liczbie osób. W takiej sytuacji mamy do czynienia z współwłasnością mieszkania. Współwłasność może być łączna lub w częściach ułamkowych. Czasami jednak pomiędzy współwłaścicielami rodzą się konflikty, a korzystanie w pełni z rzeczy wspólnej staje się niemożliwe. Wówczas rodzi ...

  Prawo medyczne 30.11.2017
  Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci
  Do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy nowelizujący przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Projektowe zmiany tym razem odnoszą się do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci i jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane rozwiązania przede wszystkim mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości powstałe ...