Wszystkie artykuły

  Alimenty 05.09.2012
  Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika alimentacyjnego
  Wyegzekwowanie alimentów od dłużnika alimentacyjnego, który uchyla się od ich płacenia jest trudne. Znacznie więcej problemów występuje, gdy nie jest znany adres zamieszkania dłużnika. Co w takim przypadku należy zrobić i do kogo się udać? Gdy nie jest znany adres zamieszkania dłużnika, a znany jest adres jego miejsca pracy, można udać się do pracodawcy, który ma obowiązek dokonywania ...

  Ustanie małżeństwa 05.09.2012
  Kiedy sąd może orzec rozwód
  Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej każdy z małżonków może wystąpić o rozwód. O trwałej postaci rozpadu pożycia można mówić, jeżeli okoliczności danej sprawy wskazują, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Nawet jeżeli spełnione są przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd ...

  Władza rodzicielska 05.09.2012
  O czym może zdecydować sąd, kiedy rodzic zaniedbuje dziecko
  Dziecko aż do uzyskania pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Jeżeli rodzic lub rodzice zaniedbują dziecko, sąd może ich pozbawić władzy rodzicielskiej lub też wydać inne zarządzenia, mające na celu ochronę dobra dziecka.Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem ...

  Prawo autorskie 05.09.2012
  Czy nazwa podlega ochronie prawnoautorskiej
  W praktyce bardzo często spotkać się można z pytaniami, czy nazwa stanowi przedmiot prawa autorskiego i czy użycie jej przez innego twórcę naruszy prawa twórcy utworu pierwotnego. Genezy podobnego zagadnienia należy doszukiwać się w fakcie, iż nazwa lub tytuł wydają się stanowić nieodłączny element utworu. Czy jednak jest tak w rzeczywistości?W doktrynie istnieje pewien spór, czy ...

  Adopcja i przysposobienie 02.09.2012
  Jakie są możliwości rozwiązania przysposobienia
  Skutki przysposobienia mogą ustać w wyniku rozwiązania stosunku przysposobienia. O rozwiązaniu orzeka sąd. Wnioskować o to może zarówno osoba przysposobiona (adoptowana), jak i przysposabiający. Sprawdź w jakich jeszcze przypadkach ustają skutki przysposobienia.Skutki stosunku przysposobienia ustają również w przypadku późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa ...

  Adopcja i przysposobienie 02.09.2012
  Jakie są rodzaje przysposobienia
  Przysposobienie (powszechnie nazywane adopcją) to stosunek prawnorodzinny pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, w wyniku którego powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między rodzicami a dziećmi. Sprawdź jakie są rodzaje przysposobienia.Warunki jakie musi spełnić osoba, która przysposabiaPrzysposobić można tylko osobę małoletnią, mając na względzie jej dobro. ...

  Majątek małżonków 02.09.2012
  Jakie małżeńskie ustroje majątkowe przewiduje prawo
  Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa, chyba że osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński postanowiły inaczej, podpisując umowę majątkową (intercyzę). Wówczas będzie obowiązywała rozdzielność majątkowa. Zobacz, z jakimi jeszcze małżeńskimi ustrojami majątkowymi możemy mieć do czynienia. Biorąc pod uwagę podstawę prawną, wyróżniamy ...

  Ustanie małżeństwa 02.09.2012
  Jakie są różnice między rozwodem a separacją
  W przypadku „rozpadu” małżeństwa małżonkowie decydują się na rozwód lub separację. Obie te instytucje pod wieloma względami są podobne. Występują jednak między nimi pewne zasadnicze różnice – sprawdź jakie.Rozwód Każdy z małżonków może zażądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Warunkiem jest trwały i zupełny rozkład pożycia. „Trwały” oznacza brak szans ...

  Umowy 31.08.2012
  Czym charakteryzuje się umowa zlecenia
  Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Istotą tej umowy jest dokonanie przez osobę przyjmującą zlecenie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wykonanie powierzonego zlecenia ma nastąpić z dochowaniem należytej staranności, ale przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany do osiągnięcia umówionego rezultatu. Czynności ...

  Związki nieformalne 29.08.2012
  Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie
  Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz inne ustawy przewidują ochronę małżeństwa, czyli związków sformalizowanych. Coraz więcej osób żyje jednak w konkubinacie. Jakie prawa mają osoby żyjące w takich związkach? Konkubenci nie mają wielu praw, które przysługują małżonkom. Konkubenci: nie mogą nosić tego samego nazwiska, nie mogą domagać się dostarczenia środków ...