Amortyzacja wartości niematerialnych

Kategoria: Amortyzacja
Data: 13-06-2013 r.

Zgodnie z MSR i UoR amortyzację rozpoczynamy wówczas, gdy składnik aktywów niematerialnych jest dostępny do użytkowania – czyli znajduje się w miejscu i stanie umożliwiającym jego wykorzystanie zgodnie z wolą kierownictwa jednostki.

W przypadku reklasyfikacji składnika aktywów z pozycji wartości niematerialne i prawne do kategorii aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży zaprzestaje się dokonywania odpisów amortyzacyjnych – zgodnie z wymogami dotyczącymi wyceny takich aktywów na dzień bilansowy określonymi w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność w trakcie zaniechania.

 

Warto w tym momencie przypomnieć, że podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną (końcową), którą to wartość jednostka powinna oszacować, jeżeli przewiduje możliwość zbycia. Wartość końcową można jednak ustalać tylko w określonych przypadkach. Standard stanowi, że należy przyjąć, że wartość końcowa składnika wartości niematerialnych będzie wynosiła zero, chyba że:

  • strona trzecia zobowiązała się do zakupu składnika aktywów w momencie zakończenia jego okresu użytkowania lub

  • istnieje aktywny rynek na dany składnik aktywów oraz:

    • wartość końcową można ustalić poprzez odniesienie do tego rynku i
    • prawdopodobne jest, że taki rynek będzie istniał w momencie zakończenia okresu użytkowania składnika aktywów.

Podlegającą amortyzacji wartość składnika aktywów ustala się po odjęciu jego wartości końcowej. Wartość końcowa różna od zera oznacza, że jednostka gospodarcza przewiduje zbycie składnika wartości niematerialnych przed zakończeniem okresu jego ekonomicznie uzasadnionego okresu użytkowania. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych kończy się też w momencie, gdy składnik aktywów przestał być ujmowany w księgach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31580 )
Array ( [docId] => 31580 )