Wszystkie artykuły

  Amortyzacja 24.05.2013
  Jak tworzyć odpisy aktualizujące należności
  W spółkach często zauważyć można skłonność do zaniżania odpisów aktualizujących należności lub też próby uniknięcia jego utworzenia. Jednak istnieje obowiązek wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty – trzeba jej dokonać nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Wszystko to przy zachowaniu zasady ostrożności – mówi Michał Szalak, konsultant w Baker Tilly Poland.Na jednostce ...

  Amortyzacja 11.12.2012
  Budynki i samochody osobowe wyłączone z amortyzacji degresywnej
  Degresywna metoda amortyzacji to wysokie koszty z tytułu amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego oraz krótszy niż w przypadku metody liniowej okres dokonywania odpisów. Degresywna stawka nie dla wszystkich środków trwałych. Zakres środków trwałych, do których można zastosować amortyzację degresywną został ograniczony do środków z grupy 3-6 oraz ...

  Amortyzacja 10.12.2012
  Amortyzacja samochodu także według stawki indywidualnej
  Generalnie samochód zarówno ciężarowy, jak i osobowy podlega amortyzacji metodą liniową, przy zastosowaniu 20% stawki (5 lat). Samochody (ciężarowy i osobowy) mogą być amortyzowane, według stawki indywidualnej, gdy spełniają określone warunki.Aby zastosować indywidualną stawkę amortyzacji samochód musi spełniać warunki uznania go za używany lub ulepszony: Samochód (osobowy lub ...

  Amortyzacja 07.12.2012
  Amortyzacja samochodu małżonków także w odrębnie prowadzonych firmach
  Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami samochodu mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej w oddzielnie prowadzonych przedsiębiorstwach.Nabyte samochody, czyli środki transportu podlegają amortyzacji gdy są: kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok oraz są wykorzystywane przez ...

  Amortyzacja 20.11.2012
  Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać mały podatnik
  Z jednorazowej amortyzacji środków trwałych mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy. Ekspresowa amortyzacja może być zastosowana do określonych grup środków trwałych.Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi sklep spożywczy. Kupił krajalnicę do chleba o wartości netto 4.000 zł, regał sklepowy o wartości 5.000 zł oraz zestaw do monitoringu, ...

  Amortyzacja 16.09.2012
  Odpisy amortyzacyjne nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów
  Ustawodawca wymienił w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit a -c/ art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a-c ust ustawy PIT i ustawy o CIT sytuacje, w których odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Na gruncie prawa podatkowe odpisy amortyzacyjne nie mogą zostać rozliczone w rachunku podatkowych w zakresie środków trwałych i ...

  Amortyzacja 02.09.2012
  Indywidualna stawka amortyzacji
  Podatnicy, przed rozpoczęciem amortyzacji poszczególnych środków trwałych, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji. W odniesieniu do niektórych grup środków trwałych istnieje możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej, a w konsekwencji kształtowanie dochodu przedsiębiorstwa.Przy amortyzacji używanych lub ulepszonych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, ...

  Amortyzacja 28.08.2012
  Czasowo niewykorzystany środek trwały
  Prawie wszyscy podatnicy korzystają w prowadzonej działalności ze środków trwałych, koszty ich rozliczane są poprzez odpisy amortyzacyjne. Problem z rozliczaniem odpisów amortyzacyjnych pojawia się gdy środek trwały nie jest przez pewien czas używany np. z uwagi na naprawę. Powstaje wówczas pytanie czy można dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych.Zasadniczym wymogiem dla uznania ...

  Amortyzacja 20.07.2012
  Amortyzacja wynajmowanego mieszkania w okresie przestoju
  Wynajmując mieszkanie można dokonywać jego amortyzacji. Podatnicy mają niezwykle często wątpliwości w sytuacji gdy mieszkanie nie jest wynajmowane np. z powodu przerwy wakacyjnej czy też przestojów w wynajmowaniu spowodowanych przestojem. Brak jest w ustawie o PIT uregulowań przewidujących wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym środek trwały nie ...

  Amortyzacja 15.06.2012
  Podwyższenie odpisów amortyzacyjnych
  Istotnym elementem składającym się na ogólną kwotę kosztów uzyskania przychodu u danego podatnika są odpisy amortyzacyjne. W pewnych sytuacjach mogą one podlegać podwyższeniu. Jednak aby dokonać podwyższenia odpisów amortyzacyjnych należy spełnić określone warunki.Podwyższenie stawki następuje przy zastosowaniu jednego wybranego współczynnika dla danego środka (np. 1,2 lub 1,4 ...