Ewidencja księgowa darowizny w księgach darczyńcy i obdarowanego

Data: 08-12-2012 r.

W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla możliwości mówienia o darowiźnie jest nieodpłatność umowy. Jak pod względem rachunkowym prawidłowo dokonać ewidencji księgowej darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy, a jak w księgach obdarowanego?

W świetle prawa cywilnego darowizną jest każde bezpłatne świadczenie, które powoduje uszczuplenie majątku darczyńcy. Darowizna może wobec tego przyjąć postać pieniężną, rzeczową, dotyczyć praw majątkowych, ruchomości, nieruchomości, zwolnienia z długu, a także świadczenia bezpłatnych usług na rzecz obdarowanego. Przedmiotem darowizny mogą być przykładowo: środki trwałe, prawa majątkowe, wyroby gotowe, materiały czy środki pieniężne.

Przykład 1 - Darowizna towarów handlowych w księgach rachunkowych darczyńcy

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, jest podatnikiem VAT. Przekazała w formie darowizny na cele kultu religijnego towary o wartości 3.000 zł. Przy nabyciu towarów jednostka obniżyła kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w polityce księgowości, ewidencja towarów prowadzona jest w cenach zakupu.

Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

 • Wz - rozchód towarów w związku z przekazaniem w formie darowizny (wartość ewidencyjna)
  Wn
  konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” (W analityce Pozostałe koszty operacyjne -nkup)
  Ma
  33 konto „ Towary”
 • Faktura wewnętrzna - VAT należny: (3.000 zł x 23%):
  Wn
  konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” (W analityce Pozostałe koszty operacyjne -nkup)
  Ma konto 22-2
  „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”

 

Przykład 2 Darowizna w księgach obdarowanego

Spółka „Beta” przekazała szkole w formie darowizny samochód będący składnikiem towarów.

Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

Wartość otrzymanego w darowiźnie samochodu jednostka obdarowana ujmuje w księgach rachunkowych zapisem:

 • Wn konto 01 „Środki trwałe”,
 • Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Kwotę ujętą na ww. koncie 84 odpisuje się na pozostałe przychody operacyjne (konto 76-0), równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast odpisy amortyzacyjne od otrzymanego w darowiźnie samochodu ciężarowego ujmuje się w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych, tj.:

 • Wn konto 40 „Amortyzacja” lub konto zespołu 5,
 • Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.

Podstawa prawna:

 • art. 888-902 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Autor: Krystyna Dąbrowska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31674 )
Array ( [docId] => 31674 )