Wszystkie artykuły

  Ewidencja księgowa 04.11.2013
  Dowód księgowy musi mieć określone cechy
  Funkcję kontroli biznesowej mogą wypełnić same dokumenty uzupełniające, np. zamówienie, umowa, dokument transportowy, wezwanie do zapłaty ‒ dotyczące transakcji udokumentowanej fakturami. Nie będą one jednak dokumentem księgowym. Sprawdź jakie cechy musi mieć taki dokument i w jakiej może być formie.Ustawa o rachunkowości nie różnicuje sposobu księgowania czy przechowywania dokumentów ...

  Ewidencja księgowa 28.10.2013
  Koszty związane z działalnością gospodarczą - jak właściwie prezentować
  Kierownik jednostki powinien dokonać wyboru sposobu ewidencji i rozliczania kosztów określając go w zakładowym planie kont. Do kosztów działalności zalicza się m.in. wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu w wielkości wynikającej z ewidencji na koncie „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu”. Jednostka może wybrać następujące rozwiązania w zakresie ewidencji i rozliczania ...

  Ewidencja księgowa 23.10.2013
  Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów - konto 62
  Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów odzwierciedlają finansowy skutek podwyższenia lub obniżenia dotychczas stosowanych cen ewidencyjnych.  W przypadku utraty wartości produktów oraz wyceny ich według cen sprzedaży netto zamiast kosztów wytworzenia odpisy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów sprzedaży.Konto ...

  Ewidencja księgowa 26.09.2013
  Nabycie opon zimowych ujmuje się na koncie zużycia materiałów
  Koszty związane z nabyciem opon zimowych zalicza się do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Nabycie opon ujmuje się na koncie zużycia materiałów w zależności od sposobu prowadzenia ewidencji księgowej w układzie rodzajowym (zespół 4) i/lub kalkulacyjnym (zespół 5).Jeśli nabycie opon zimowych dotyczy samochodu będącego środkiem trwałym firmy, traktowane jest jako koszt ...

  Ewidencja księgowa 25.09.2013
  Ewidencja księgowa rocznej prenumeraty
  Wpłaty na roczną prenumeratę dokonuje się zazwyczaj w roku poprzedzającym ten, którego ona dotyczy. Natomiast ewidencje rocznej prenumeraty  ujmuje się w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy. Takie postępowanie jest zgodne z zasadą współmierności kosztów i przychodów (art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości).Do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane ...

  Ewidencja księgowa 13.08.2013
  Darowiznę sprzętu komputerowego trzeba zaksięgować
  Jeśli przedmiotem darowizny jest sprzęt komputerowy, jego wartość należy ustalić na poziomie cen rynkowych. Przy czym jeżeli towary są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć z tytułu dokonania darowizny.W przypadku darowizny sprzętu ...

  Ewidencja księgowa 12.08.2013
  Podróże zagraniczne w księgach rachunkowych
  Podróże zagraniczne w księgach rachunkowych ujmuje  się  tradycyjnie jako  Pozostałe  koszty  rodzajowe.  Jeśli  jednostka  stosuje  dodatkowo układ kalkulacyjny lub funkcjonalny to ujmuje te koszty również w  tym  przekroju  we  właściwym  MPK  dla  miejsca  zatrudnienia  pracownika  odbywającego podróż służbową.Przykładowe zapisy księgowania podróży służbowych ...

  Ewidencja księgowa 05.08.2013
  Przychody ze sprzedaży netto muszą uwzględniać udzielone rabaty
  Jako przychody ze sprzedaży ujmuje się przychody ze sprzedaży w kraju i za granicą (dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport) wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług).W zależności od rodzaju i odmiany prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej, wskazujemy przychody tworzące:sprzedaż produktów produkcji przemysłowej,sprzedaż produkcji ...

  Ewidencja księgowa 15.07.2013
  W spółkach akcyjnych kapitał zapasowy jest obowiązkowy
  Kapitał zapasowy jest to kapitał, którego głównym przeznaczeniem jest pokrycie straty bilansowej. Na pokrycie strat należy przeznaczać 8% zysku netto za rok obrotowy, do czasu gdy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 kapitału akcyjnego.Kapitał zapasowy powstaje m.in. z nadwyżki: osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji ...

  Ewidencja księgowa 01.07.2013
  Podwyższenie kapitału zakładowego
  Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez zmianę umowy spółki to niezbędne jest podjęcie uchwały przez wspólników większością głosów i zaprotokołowanie jej przez notariusza. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub przez zmianę tej umowy, np. w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów ...