Wszystkie artykuły

  Ewidencja księgowa 01.07.2013
  Ewidencja dopłat do kapitału podlegających zwrotowi
  Dopłaty mające charakter zwrotny, spełniają kryteria składnika aktywów. W tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy nie ująć ich jako inwestycje. W świetle obowiązującej definicji inwestycji mogą się jednak pojawić wątpliwości, czy są to rzeczywiście aktywa nabyte.Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia ...

  Ewidencja księgowa 18.06.2013
  Weszły w życie nowe zasady ewidencji przychodów i rozchodów
  Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie.Korekty niezapłaconych kosztówRozporządzenie wprowadziło nową kategorię dowodów księgowych stanowiących podstawę wpisu w KPiR. Są to dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów ...

  Ewidencja księgowa 09.06.2013
  Odpis aktualizujący należność to stan przejściowy
  Odpisy aktualizujące wartość należności tworzysz najczęściej na należności, które nie zostały uregulowane w terminie a termin ich zapadalności jest długi. Kwestia „długi” jest oczywiście sprawą indywidualną. UoR wskazuje pewne przesłanki, kiedy dana należność powinna zostać objęta odpisem aktualizującym.Każdy przypadek niezapłaconej należności musi być rozpatrzony ...

  Ewidencja księgowa 09.06.2013
  Należności dochodzone sądowo trzeba objąć odpisem aktualizującym
  Czasami nie jest możliwe odzyskanie należności własnymi siłami, wówczas spółka ma możliwość zgłoszenia do sądu wniosku o odzyskanie wierzytelności od dłużnika. Taka należność powinna zostać przeksięgowana na odpowiednie konto i objęta w całości (zazwyczaj) odpisem aktualizującym.Ewidencja tych operacji wygląda następująco: Przeksięgowanie salda z konta dłużnika na konto ...

  Ewidencja księgowa 24.05.2013
  Ewidencja księgowa noty obciążeniowej u wierzyciela
  Nota księgowa to dowód rozliczeniowy stosowany do udokumentowania transakcji, która nie podlega przepisom ustawy o VAT. Może to być nota obciążeniowa, uznaniowa lub obciążeniowo-uznaniowa.  W umowach regulujących stosunki cywilnoprawne należy zawierać klauzule, które będą regulowały zasady postępowania, w sytuacji gdy któraś ze stron nie będzie w należyty sposób wywiązywała ...

  Ewidencja księgowa 16.05.2013
  KIMSF 17: księgowanie wypłaty dywidendy w formie rzeczowej
  Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Prawo do udziału w zyskach, zwane prawem do wypłaty dywidendy, jest jedną z najważniejszych form realizacji praw udziałowców tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.Przepisy prawa bilansowego nie wskazują sposobu ...

  Ewidencja księgowa 15.05.2013
  Zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji przychodów
  Od 11 maja zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji przychodów. Obowiązuje teraz rozporządzenie, które dostosowuje przepisy o ewidencji przychodów do zmian w przepisach z zakresu VAT. Obok wyliczenia dokumentów, które uważane są za faktury i regulacji dotyczących dowodów wewnętrznych, przepisy wyjaśniają również zasady ujmowania korekt sprzedaży rejestrowanej na kasach fiskalnych.Po ...

  Ewidencja księgowa 01.02.2013
  Ewidencja kosztów odśnieżania siedziby firmy
  Ewidencja księgowa kosztów związanych z odśnieżaniem zależy głównie od tego, czy firma zakupuje sprzęt do odśnieżania oraz czy zatrudnia pracownika lub też specjalistyczną firmę. Bez względu na to wszystkie koszty związane z odśnieżaniem ewidencjonuje się na kontach zespołu 4, gdyż są to koszty operacyjne.Jeśli firma zdecyduje się zatrudnić do odśnieżania firmę, to za wykonaną ...

  Ewidencja księgowa 20.01.2013
  Prowadzenie ksiąg pomocniczych
  Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych, w szczególności towarów posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. Decyzję o prowadzeniu ksiąg pomocniczych podejmuje kierownik jednostki. Odpowiada on też za metody ewidencji księgowej w księgach pomocniczych.W ...

  Ewidencja księgowa 18.01.2013
  Faktury pro forma nie jest dokumentem księgowym
  Faktura pro forma często występuje w obrocie gospodarczym. Nie ma ona charakteru dokumentu księgowego ani dowodu zapłaty - w zasadzie stanowi jedynie ofertę handlową. Faktura pro forma nie może być podstawą kwalifikacji wydatków w koszty.Faktura pro forma nie wynika z przepisów i nie jest dokumentem księgowym, jednak dokument ten jest powszechnie używany w obrocie gospodarczym. Stanowi ...