Organizacja pracy podczas inwentaryzacji

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 27-12-2012 r.

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Praktyka pokazuje, że czynności inwentaryzacyjne nasilają się pomiędzy 1 października a 15 stycznia następnego roku. Jak zaplanować prace związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji i co powinno się znaleźć w instrukcji inwentaryzacyjnej?

Organizacja prac inwentaryzacyjnych nie jest uregulowana prawnie. Ustawa o rachunkowości formułuje jedynie ogólne zasady inwentaryzacji, sposoby jej przeprowadzania, terminy, zasady ujęcia wyników itp. W przepisach nie znajdziemy też procedur związanych z organizacją inwentaryzacji.

Zanim więc przystąpimy do inwentaryzacji, podpowiadamy, jak się do niej dobrze przygotować, pomocna będzie w tym celu zamieszczona w poniższej tabelce ocena przygotowań do inwentaryzacji.

 

I.

OCENA PRZYGOTOWAŃ DO INWENTARYZACJI

tak/nie

Dok. rob.

1.1.

Czy w instrukcji (zarządzeniu) o inwentaryzacji określono jednoznacznie:

  • przedmiot spisu,
  • miejsce spisu,
  • datę, na którą spis należy przeprowadzić,
  • dni i godzinę rozpoczęcia spisu,
  • osoby mające spisu dokonać,
  • osoby nadzorujące przebieg spisu na określonych miejscach?

1.2.

Czy w instrukcji wymieniono wszystkie miejsca przechowywania zapasów?

1.3.

Czy instrukcja zawiera rozwiązania zapewniające:

a)

objęcie spisem wszystkich pozycji zapasów,

b)

niemożność powtórnego spisania tych samych pozycji zapasów,

c)

prawidłową identyfikację zapasów,

d)

ustalenie stopnia zaawansowania produkcji niezakończonej

e)

odróżnienie składników stanowiących własność jednostki od zapasów obcych,

f)

wyodrębnienie zapasów o obniżonej przydatności gospodarczej,

g)

zaniechanie - co do zasady - obrotu zapasami w czasie spisu i rozwiązania umożliwiające - w razie konieczności - kontrolę następującego w czasie spisu obrotu zapasów (przewidziano kontrole przyjmowania, wysyłania i obrotu zapasów podczas spisu),

h)

niedostępność danych ewidencji na okres spisu?

1.4.

Czy w instrukcji ustalono procedury liczenia i zapisywania poszczególnych rodzajów zapasów (liczenie, mierzenie, ważenie, zapasy w opakowaniach, obmiar, szacunek itp.)?

1.5.

Czy instrukcja określa sposób nadzoru nad przebiegiem spisu?

1.6.

Czy instrukcja została zatwierdzona przez kierownika jednostki?

1.7

Czy członkowie komisji inwentaryzacyjnej:

  • są kompetentni,
  • nie są osobami odpowiedzialnymi za zapasy lub nie prowadzą ich ewidencji?

1.8.

Czy osoby mające dokonać spisu zostały odpowiednio poinstruowane o zadaniach i sposobie ich wykonania?

1.9.

Czy wydano zarządzenia zapewniające gotowość miejsc składowania zapasów do objęcia ich spisem?

Ocena:

Czy przewidziane procedury inwentaryzacji (zarządzenie, instrukcja, harmonogram) pozwalają na prawidłowe przeprowadzenie spisu?

Czy w razie zastrzeżeń przeprowadzono z pracownikami jednostki rozmowy na temat wątpliwości (wymienić zakwestionowane zagadnienia), jakie nasuwa biegłemu rewidentowi poprawność rozwiązań przyjętych przez jednostkę do inwentaryzacji?

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31710 )
Array ( [docId] => 31710 )