Wszystkie artykuły

  Inwentaryzacja 01.12.2020
  Inwentaryzacja w czasie pandemii koronowirusa
  Czy w związku z pandemią możliwe jest odłożenie inwentaryzacji w czasie? Jeśli nie ma możliwości przełożenia, jakie są wytyczne przeprowadzenia jej przy obecnych ograniczeniach? Czy do spisu można oddelegować pracowników obsługi szkoły (zdalna nauka nauczycieli)? Czy spis z natury obejmuje "materiały" tzw. ilościówkę?Odpowiedź:Jak wyjaśnia to Ministerstwo Finansów jednostka ...

  Inwentaryzacja 28.11.2013
  Inwentaryzacja środków trwałych w budowie
  Trzeba pamiętać, że w wielu przypadkach te składniki, które zaplanowaliśmy inwentaryzować np. metodą potwierdzenia salda, w istocie jesteśmy zmuszeni inwentaryzować metodą weryfikacji. Tak jest na przykład w odniesieniu do należności, gdy kontrahenci milczą i nie odsyłają nam potwierdzeń salda. Czy też środków trwałych w budowie.Szczególną uwagę należy zwrócić na inwentaryzację ...

  Inwentaryzacja 26.11.2013
  Niezbędne elementy jakie powinno zawierać potwierdzenie salda
  Dane wystawcy (nadawcy), data wystawienia, numer faktury i kwota transakcji – to tylko niektóre z elementów, jakie powinno zawierać potwierdzenie salda. Warto pamiętać, że jeśli nie można uzyskać potwierdzenia, dane saldo należy zinwentaryzować drogą weryfikacji.Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia sald.Pierwszym ...

  Inwentaryzacja 25.11.2013
  Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury
  Jedną z ostatnich czynności zespołu spisowego w związku z przeprowadzonym spisem z natury jest opracowanie sprawozdania z przebiegu spisu oraz poczynionych w związku z tym ustaleń i stwierdzeń. Warto poznać inne obowiązki, jakie spoczywają na zespole spisowym w związku z zakończeniem spisu z natury.Zakończenie spisów z natury inwentaryzowanych aktywów polega m.in. na tym, że po wpisaniu ...

  Inwentaryzacja 20.11.2013
  Jak dokonać potwierdzenia salda z bankiem
  Aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia sald. Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych polega na uzyskaniu od banków potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki. Przy czym zasadą jest, że stroną inicjującą uzgodnienie tego stanu jest bank.Inwentaryzację ...

  Inwentaryzacja 19.11.2013
  Spis z natury środków pieniężnych
  Spis z natury środków pieniężnych polega na ustaleniu ich stanu rzeczywistego (wartości nominalnej), porównaniu go ze stanem ewidencyjnym i wyjaśnieniu ewentualnych różnic. Jego przeprowadzenie jest konieczne na ostatni dzień roku obrotowego. Przy czym można go sporządzić ostatniego dnia pracy – po zakończeniu albo w pierwszym dniu pracy w nowym roku obrotowym – przed jego rozpoczęciem.Spis ...

  Inwentaryzacja 19.11.2013
  Inwentaryzacja metodą spisu z natury - czy obejmuje także paliwo
  Paliwo znajdujące się w zbiornikach, które nie zostało zużyte na dzień 31 grudnia 2013 r., nie wypełnia definicji jednych z elementów, które należy wykazać w spisie z natury. Wobec czego, nie należy go wykazywać w remanencie końcowym.Inwentaryzacja składa się z następujących czynności: ustanowienie stanu faktycznego aktywów i pasywów za pomocą odpowiednich metod inwentaryzacji, udokumentowanie ...

  Inwentaryzacja 13.11.2013
  Skład komisji inwentaryzacyjnych
  Obowiązkiem kierownika jednostki jest powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Powołanie może być „stałe” na mocy instrukcji inwentaryzacyjnej albo może być dokonywane każdorazowo, na mocy zarządzenia w sprawie inwentaryzacji.Objęcie funkcji przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej nakłada na osobę obejmującą tę funkcję pewne obowiązki. Najważniejsze z nich ...

  Inwentaryzacja 13.11.2013
  Jak uniknąć błędów inwentaryzacyjnych
  Niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt i poprawek czy rozciąganie w czasie prac, to tylko niektóre błędy inwentaryzacyjnych. Sprawdźmy, jakie są inne nieprawidłowości.Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca kwestii technicznych i organizacyjnych dotyczących inwentaryzacji, pozostawiając to kierownictwu. Dlatego rozpoczynając prowadzanie ...

  Inwentaryzacja 07.11.2013
  Wycena zinwentaryzowanych składników aktywów i pasywów
  Inwentaryzacja roczna składników majątku jednostki jest związana z prawidłową wyceną zinwentaryzowanych składników aktywów i pasywów. Wycena dokonywana jest zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości i ma charakter wyceny bilansowej.Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenie podlegają również aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych. Wycena zinwentaryzowanych aktywów i pasywów ...