Wszystkie artykuły

  Inwentaryzacja 18.09.2013
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Podstawa prawna, osoby, którym powierza się wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz termin zakończenia rozliczenia inwentaryzacji – to część z obowiązkowych elementów jakie powinno zawierać zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.Przygotowanie inwentaryzacji wymaga wielu czynności. Część z nich ma charakter jednorazowy bądź sporadycznie ...

  Inwentaryzacja 17.09.2013
  Instrukcji inwentaryzacyjnej nie trzeba sporządzać co roku
  Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników nietypowych, ruch składników w czasie trwania procesu inwentaryzacyjnego, postępowanie przy ujawnianiu składników uszkodzonych, czy ustalanie, wyjaśnianie i weryfikacje różnic inwentaryzacyjnych to informacje, które znajdziemy w instrukcji inwentaryzacyjnej, która opisuje szczegóły związane z rozliczeniem inwentaryzacji.Instrukcja inwentaryzacyjna ...

  Inwentaryzacja 16.09.2013
  Terminy przeprowadzania inwentaryzacji
  Zakończenie działalności przez jednostkę oraz dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości – to dodatkowe zdarzenia przewidziane w ustawie o rachunkowości, które obligują jednostkę do przeprowadzenia inwentaryzacji.Oprócz sporządzania sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego zdarzają się sytuacje kiedy konieczne jest sporządzenie na inny ...

  Inwentaryzacja 12.09.2013
  Wybrane zasady inwentaryzacji
  Inwentaryzacja to okazja do zweryfikowania nie tylko rzetelności i aktualności prowadzonej ewidencji ale przede wszystkim przyjrzenia się w jaki sposób jest chroniony i zarządzany majątek jednostki, jak pracownicy wywiązują się z zadań na nich ciążących. Aby realizować jej cele należy kierować się określonymi zasadami inwentaryzacji.Na pierwszymi miejscu należy rozpatrywać zatem ...

  Inwentaryzacja 10.09.2013
  Kto ma obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji
  Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki. Przeprowadzenie a potem wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg handlowych, a ujawnione  różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.Jednym ...

  Inwentaryzacja 04.01.2013
  Inwentaryzacja – błędy przebiegu spisu i dokumentacji
  Nieprawidłowości, jakie występują w związku z inwentaryzacją, dzielą się na błędy dotyczące: ogólnego przebiegu inwentaryzacji, dokumentacji, przebiegu spisów, przebiegu potwierdzeń salda, przeprowadzania weryfikacji i wreszcie – rozliczenia inwentaryzacji. Poniżej skupimy się na pierwszych dwóch kategoriach tych błędów.Ponieważ w ustawie o rachunkowości nie sprecyzowano szczegółowo ...

  Inwentaryzacja 04.01.2013
  Podstawowe błędy podczas inwentaryzacji
  Ustawa o rachunkowości nie precyzuje do końca kwestii technicznych i organizacyjnych dotyczących inwentaryzacji, pozostawiając je kierownictwu. Ewentualne błędy mogą powodować brak możliwości pełnego wykorzystania inwentaryzacji jako źródła danych o rzeczywistym stanie aktywów i pasywów jednostki. Czego zatem się wystrzegać?Nieprawidłowości, jakie pojawiają się w związku z inwentaryzacją, ...

  Inwentaryzacja 28.12.2012
  Termin przeprowadzania inwentaryzacji w jednostce budżetowej
  Trzy jednostki budżetowe utworzyły zarząd zieleni, działający od 1 października 2012 r. W zarządzeniu o utworzeniu określono termin przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych tych jednostek na 30 września 2012 roku. Upewnijmy się, w jakim terminie należy zakończyć inwentaryzację i ją rozliczyć?W zarządzeniu został określony termin inwentaryzacji i w tym dniu inwentaryzacja ...

  Inwentaryzacja 27.12.2012
  Organizacja pracy podczas inwentaryzacji
  Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie w sposób udokumentowany rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Praktyka pokazuje, że czynności inwentaryzacyjne nasilają się pomiędzy 1 października a 15 stycznia następnego roku. Jak zaplanować prace związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji i co powinno się znaleźć w instrukcji inwentaryzacyjnej?Organizacja prac inwentaryzacyjnych ...

  Inwentaryzacja 27.12.2012
  Inwentaryzacja metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją
  Inwentaryzacja metodą porównania zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Co inwentaryzujemy tą metodą?Ta metoda inwentaryzacji jest przewidziana dla wszystkich składników aktywów i pasywów, których nie można (z różnych powodów) zinwentaryzować metodą spisu ...