Wszystkie artykuły

  KSR 01.04.2017
  Relacje publiczno-prywatnych wyjaśnia standard rachunkowości
  Zasady rachunkowe, które obowiązują spółkę przy rozliczeniach z podmiotem publicznym są podobne, jak przy kontraktach z innymi podmiotami prywatnymi. Pomocą w ewidencji księgowej umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ma być nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 10.Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawniania ...

  KSR 08.09.2016
  Nowy standard ułatwi ewidencję biznesowych relacji publiczno-prywatnych
  Jednostki otrzymały wskazówkę, jak wyceniać i ujmować w księgach rachunkowych, a także prezentować w sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowiązania oraz przychody i koszty wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.Problem: Czy spółka, która zamierza współdziałać przy inwestycji z podmiotem niekomercyjnym na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje szczególne ...

  KSR 08.05.2015
  Nowy obowiązek dla przedsiębiorców nieprowadzących ksiąg rachunkowych
  Przedsiębiorcy nieprowadzący ksiąg rachunkowych mają nowy obowiązek. Muszą składać oświadczenie do Krajowego Rejestru Sądowego, że nie mieli obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4) wprowadziła regulacje w zakresie rachunkowości ...

  KSR 10.12.2013
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości zapasów
  Na dzień bilansowy wartość zapasów objętych odpisem aktualizującym wykazuje się w bilansie w wartości pomniejszonej o te odpisy. W rachunku zysków i strat odpis aktualizujący wartość zapasów wykazuje się w pozycji „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych” - w wariancie porównawczym w pozycji E.II oraz w wariancie kalkulacyjnym w pozycji H.II.Trzeba pamiętać, że w sprawozdaniu ...

  KSR 22.07.2013
  Koszty remontów kapitalnych
  Zgodnie z MSR nr 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, koszty remontów kapitalnych przeprowadzanych regularnie, powinny być  ujmowane jako części składowe środka trwałego i powinny podlegać  amortyzacji przez okres planowany do następnego remontu (§ 14 i § 43 standardu).W wartości bilansowej środka trwałego zgodnie z MSR 16 ujmuje się koszty regularnych, znaczących przeglądów (w tym ...

  KSR 08.07.2013
  Wypłata dywidendy możliwa także w formie rzeczowej
  Wypłata dywidendy w formie rzeczowej powinna być dla spółki wypłacającej traktowana tak samo jak wypłata dywidendy w formie pieniężnej, czyli powinna być neutralna podatkowo. Aby powstał przychód podatkowy, podatnik (tu spółka wypłacająca dywidendę) musi uzyskać realne przysporzenie majątkowe.W świetle kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku, który ...

  KSR 04.06.2013
  KSR 7 wymienia zdarzenia, które nie wymagają korekty sprawozdania
  Zgodnie z KSR 7 w przypadku zdarzeń po dniu bilansowym, które nie wymagają dokonania korekt, jednostka jest zobowiązana ujawnić je w sprawozdaniu finansowym. Powinno mieć ono postać opisu charakteru zdarzenia, zawierać szacunek skutków finansowych bądź stwierdzenie, że jednostka nie jest w stanie takiego szacunku dokonać.Przykłady zdarzeń, które nie wymagają korekt zostały wymienione ...