Koszty zatrudnienia powinny obciążać koszty działalności podstawowej

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 06-12-2012 r.

Świadczenia pracownicze to wszystkie formy świadczeń jednostki oferowanych w zamian za pracę wykonaną przez pracowników lub z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Czym jest w świetle MSR rezerwa na świadczenie emerytalne i na niewykorzystany urlop?

Rezerwy na niewykorzystane urlopy są rozliczeniem międzyokresowym biernym.

Dodajmy, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19 zawiera brzmienie standardu obowiązujące od okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2012 r. lub później, ale w tym zakresie nie uległy zmianie zapisy z wcześniejszej wersji MSR 19.

Wśród świadczeń pracowniczych wyróżniamy między innymi:

- Krótkoterminowe świadczenia pracownicze. Są to świadczenia pracownicze (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy), które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. W związku z nimi obciążamy koszty bieżącego okresu. Do tych świadczeń zaliczamy rezerwy na niewykorzystane urlopy. Są one zatem rozliczeniem międzyokresowym biernym.

- Inne długoterminowe świadczenia pracownicze. Są to wszystkie świadczenia pracownicze inne niż krótkoterminowe świadczenia pracownicze, świadczenia po okresie zatrudnienia i świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy. W związku z tymi świadczeniami tworzymy tzw. rezerwy na:

a) długoterminowe płatne nieobecności, takie jak urlop udzielany z tytułu długiego stażu pracy lub urlop naukowy;

b) nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy;

c) długoterminowe renty inwalidzkie;

d) wypłaty z zysku i premie oraz

e) odroczone wynagrodzenia np. odprawy emerytalne.

 

Obowiązek ujmowania takiego świadczenia powstaje w miarę wykonywania pracy przez pracownika w zamian za świadczenia po okresie zatrudnienia, których wypłaty jednostka spodziewa się w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Jednak patrząc na §121, który wskazuje, iż inne MSSF wymagają uwzględniania niektórych kosztów świadczeń pracowniczych w koszcie wytworzenia takich aktywów jak: zapasy lub rzeczowe aktywa trwałe (zob. MSR 2 i MSR 16), stwierdzić należy, iż koszty zatrudnienia, powinny obciążać koszty działalności podstawowej. Tym samym są w ujęciu księgowym podobne do RMB niż rezerw.

Podstawa prawna:

  • § 8, 11, 14, 16, 153, 120, 121 MSR 19 rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.

dr Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31742 )
Array ( [docId] => 31742 )