Wszystkie artykuły

  MSR/MSSF 10.05.2017
  MSR 16 Koszty demontażu stanowią element ceny nabycia
  Zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji itp. zgodnie z MSR 16 powinny być dodane lub odjęte od ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia składnika aktywów, którego zobowiązanie to dotyczy. Zwróć uwagę, iż regulacja MSR różni się w tym zakresie od regulacji UoR, która podobnie jak KSR 6 nie przewiduje takiego rozwiązania.MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” wymagają ...

  MSR/MSSF 10.05.2017
  Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów płatności gotówkowych powyżej limitu
  Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiło obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spowodowało to, że obecnie znacznie częściej niż do końca 2016 roku przedsiębiorcy są obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.Obowiązek taki obecnie ...

  MSR/MSSF 06.06.2016
  Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi wg ustawy o rachunkowości
  Jednostki, które nie stosują MSR, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego mogą stosować MSR. Zasady (politykę) rachunkowości zdefiniowano jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  Już obowiązuje MSSF 14 "Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”
  MSSF 14 dotyczy działalności o regulowanych cenach. Standard ten jest określany jako tzw. standard tymczasowy i stanowi część większego projektu dotyczącego działalności o regulowanych cenach.Celem tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. IASB otrzymała wiele wniosków o umieszczenie ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  Od 2016 r. zmiany w zakresie ujmowania aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  Zasady prezentowania aktywów, które nie będą wykorzystywane w jednostce w jej bieżącej działalności zawiera MSSF 5.Standard ten wskazuje, iż aktywo, które jednostka zamierza sprzedać poza swoją działalnością operacyjną, dlatego iż nie chce już go wykorzystywać w swojej aktywności powinien być odrębnie prezentowany. Jako aktywa dostępne do sprzedaży należy dotychczas także ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  UE przyjęła poprawki w ramach tzw. cyklu dorocznych zmian
  Rozporządzeniem z 15 grudnia 2015 r. nr 2015/2343 z Komisji UE wprowadziła w cyklu dorocznych zmian poprawki do do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34. W dniu 25 września 2014 r. Rada MSR opublikowała dokument Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2012–2014 Cycle (coroczne zmiany ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  Doprecyzowano zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych
  Przyjęte 2 grudnia 2015 r. rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2231 (Dz. Urz. UE L 317/19) zawiera zmiany w MSR 16 i MSR 38 związane z doprecyzowaniem, czy dopuszczalne jest stosowanie metod amortyzacji opartych na dochodach uzyskiwanych ze składnika aktywów trwałych. Jest to implementacja do prawa UE zmian przyjętych 12 maja 2014 r. przez Radę MSR.Na świecie pojawiały się różne praktyki ...

  MSR/MSSF 23.07.2015
  MSSF 14, czyli nowy standard dotyczący działalności regulowanej
  Celem nowego MSSF 14, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. IASB otrzymała wiele wniosków o umieszczenie w MSSF konkretnych wytycznych dotyczących rozliczania działalności, w której stawki podlegają regulacji. Rada MSR opublikowała kolejny standard – ...

  MSR/MSSF 23.07.2015
  Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – 10 różnic w UoR i MSR
  MSR – inaczej niż polskie prawo podatkowe i bilansowe – zakłada, że mogą być wartości niematerialne o określonym i nieokreślonym czasie użytkowania. Przydzielenie do jednej lub drugiej kategorii będzie miało określone konsekwencje związane z wyceną na kolejne dni bilansowe.Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne różnią się ujmowaniem nakładów ponoszonych po początkowym ...

  MSR/MSSF 19.04.2015
  Wycena transakcji w walutach obcych – UoR i MSR 21
  Zarówno przepisy polskie, jak i międzynarodowe wskazują na trzy różne momenty wyceny transakcji w walutach obcych: wycena początkowa na dzień przeprowadzenia transakcji, rozliczenie transakcji poprzez zapłatę należności lub zobowiązania oraz wycena bilansowa.MSR 21 nie wyjaśnia, z kursów jakiego banku podmiot powinien korzystać. W praktyce stosuje się kurs ogłoszony na dany dzień ...