Wszystkie artykuły

  MSR/MSSF 15.04.2015
  MSR 16 wprowadza zakaz amortyzacji środków trwałych w oparciu o przychody
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje poprawka do MSR 16, zgodnie z którą zastosowanie metody amortyzacji proporcjonalnej do generowanych przychodów nie jest właściwe w przypadku środków trwałych.Dotychczas zarówno MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, jak i MSR 38 Wartości niematerialne i prawne przyjmowały za podstawę ujęcia amortyzacji wzorzec oparty na konsumowaniu przez jednostkę korzyści ...

  MSR/MSSF 17.10.2013
  Zmiana polityki rachunkowości w spółkach stosujących MSR
  Okoliczności uprawniające do modyfikacji polityki rachunkowości są  możliwe tylko wówczas, gdy wymagają tego postanowienia standardu lub gdy zmiana doprowadzi do zwiększenia wiarygodności i przydatności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.Sprawozdanie finansowe ma na celu jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej jednostki. Aby informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym ...

  MSR/MSSF 14.10.2013
  MSSF 5: kwalifikacja do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
  Zgodnie z MSSF 5 składniki aktywów trwałych klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży jeśli jednostka zamierza odzyskać ich wartość bilansową w drodze sprzedaży. Cena transakcji musi być racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej.Jako grupę do zbycia MSSF 5 rozumie grupę aktywów, które zostają w całości przeznaczone do zbycia wraz z bezpośrednio powiązanymi ...

  MSR/MSSF 07.10.2013
  Nie zawsze zmiana klasyfikacji budynku jest zmianą zasad rachunkowości
  Często zdarza się, że w związku ze zmianą lokalizacji spółka zamierza sprzedać budynek, który wykorzystuje na potrzeby biurowe. Należy wówczas przeklasyfikować go do aktywów przeznaczonych do zbycia. Warto również zastanowić się, czy zmiana klasyfikacji budynku jest zmianą zasad rachunkowości.Budynki wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej podlegają amortyzacji. ...

  MSR/MSSF 05.09.2013
  Projekt zmian do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
  W nowym projekcie standardu rachunkowości zachowano definicję umowy ubezpieczeniowej z MSSF 4 jako „umowy, w myśl której jedna ze stron przyjmuje istotne ryzyko ubezpieczeniowe od drugiej strony, wyrażając zgodę na zrekompensowanie ubezpieczonemu negatywnego wpływu określonego niepewnego przyszłego zdarzenia”.Projekt MSSF 4 opracowany w ramach etapu drugiego proponuje kompleksowy model ...

  MSR/MSSF 03.09.2013
  MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Celem Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych" (MSR 7) jest wprowadzenie wymogu raportowania zmian w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w podziale na przepływy z działalności operacyjnej, przepływy z działalności inwestycyjnej lub przepływy z działalności finansowej.Przyczyny różnic pomiędzy ilością środków pieniężnych na ...

  MSR/MSSF 27.08.2013
  Ujawnienia w zakresie wyceny i ujmowania instrumentów finansowych
  W przypadku umowy zawierającej wbudowany pochodny instrument finansowy spółka ocenia, czy jego charakter oraz ryzyko z nim związane są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającym.Spółka ocenia również, czy odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego. ...

  MSR/MSSF 26.08.2013
  Jest nowy KIMSF 21 "Opłaty publiczne"
  Brak obowiązku uiszczenia opłaty publicznej, która powstanie w przyszłości tylko ze względu na kontynuację działalności, ujęcie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej w momencie wystąpienia zdarzenia obligującego – to zasady ujmowania zobowiązań z tytułu opłat publicznych innych niż podatek dochodowy.KIMSF 21 obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających ...

  MSR/MSSF 20.08.2013
  MSSF 7 - jak sporządzić analizę wrażliwości
  MSSF 7 wymaga, aby sporządzić tzw. analizę wrażliwości dotyczącą narażenia  firmy na ryzyko rynkowe związane z posiadanymi instrumentami finansowymi. Ryzyko rynkowe nie jest jedynym ryzykiem, na jakie narażone są firmy, jednak w odniesieniu do analizy wrażliwości tylko ten rodzaj ryzyka jest brany pod uwagę.W świetle MSSF 7 wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka związanego z ...

  MSR/MSSF 20.08.2013
  MSSF 7 wskazuje jak ujawniać informacje ilościowe
  Informacje, jakie powinno się zaprezentować zgodnie z wymaganiami MSSF 7 można podzielić na: informacje ilościowe oraz jakościowe (opisowe). MSSF 7 oczywiście wymaga przedstawienia danych porównawczych.Jeśli sporządzane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR/MSSF za rok 2013, w odniesieniu do informacji ujawnianych zgodnie z MSSF 7 muszą zostać zaprezentowane również te same informacje ...