Wszystkie artykuły

  MSR/MSSF 19.08.2013
  Przychody z tytułu transferu rzeczowych aktywów trwałych
  W praktyce bardzo często jednostka działająca w sektorze użyteczności publicznej (np. energetycznym, gazowym, wodno-kanalizacyjnym) może otrzymywać od swoich klientów składniki rzeczowych aktywów trwałych, które muszą być zastosowane do przyłączenia tych klientów do infrastruktury i zapewnienia im stałego dostępu do dostaw towarów, takich jak energia elektryczna, gaz lub woda.Alternatywnie ...

  MSR/MSSF 22.07.2013
  Szacowanie wartości rezerw
  Każda jednostka powinna zadbać, aby dane będące podstawą do szacowania wartości rezerw były wiarygodne i możliwie oparte na udokumentowanych podstawach. Ustawa o rachunkowości  nakazuje jedynie wyceniać rezerwy w wiarygodnie oszacowanej wartości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy.Należy podkreślić, że ze względu na to, iż rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczą zobowiązań, ...

  MSR/MSSF 01.07.2013
  MSR 19 zwiększa zakres ujawnień 
  Ujednolicenie sposobu prezentacji zmian w aktywach i zobowiązaniach, czy eliminacja możliwości odroczenia ujęcia zysków lub strat z wyceny aktuarialnej według metody korytarzowej – to najważniejsze zmiany znowelizowanego MSR 19 „Świadczenia pracownicze".Rachunkowość świadczeń pracowniczych została uregulowana w MSR 19. Wyceniając świadczenia pracownicze na potrzeby sprawozdania ...

  MSR/MSSF 17.06.2013
  Przychód ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
  Zyski lub wynikające z wycofania z użytkowania lub zbycia nieruchomości inwestycyjnej powinny zostać ustalone jako różnica między przychodami netto ze zbycia a wartością bilansową danego składnika aktywów oraz należy je ująć w rachunku zysków i strat w okresie likwidacji lub sprzedaży (chyba że MSR 17 wprowadza inny wymóg w przypadku sprzedaży i leasingu zwrotnego).Należną zapłatę ...

  MSR/MSSF 17.06.2013
  Opcje jako instrumenty pochodne w MSR
  Nabywając opcję można ją zrealizować, jeżeli będzie to opłacalne. Druga strona umowy (wystawca opcji) posiada obowiązek, który będzie musiała wypełnić, jeżeli zażąda tego nabywca opcji. Kontrakty opcyjne wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. ...

  MSR/MSSF 24.05.2013
  MSR dla sektora publicznego będą oparte na zasadzie memoriałowej
  Komisja Europejska proponuje opracowanie i wdrożenie w krajach członkowskich MSR dla Sektora Publicznego, przeznaczonych dla wszystkich jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych.Standardy te miałyby być odpowiednikiem międzynarodowych standardów w sektorze prywatnym, niemniej jednak bardziej dopasowanym do potrzeb podmiotów sektora publicznego oraz definicji stosowanych na potrzeby ...

  MSR/MSSF 16.05.2013
  MSR nie dopuszcza wyceny rozchodu metodą LIFO
  Ze względu na to, że praktycznie metoda LIFO nie jest szeroko stosowana w jednostkach polskich, bowiem nie odzwierciedla faktycznego przepływu zapasów, została wykluczona z MSR. W wypadku stosowania tej metody należy w sprawozdaniu finansowym poinformować o różnicy, w porównaniu z wyceną zapasów metodą FIFO lub z wyceną metodą średniej ważonej.Zgodnie z MSR 2 formuły ustalania rozchodu ...

  MSR/MSSF 29.04.2013
  Zmiana stanu produktów w wyniku rozliczeń międzyokresowych
  W ramach podstawowej działalności operacyjnej powstają przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych w tym usług, towarów i materiałów. Dodatkowo, ale tylko w wersji porównawczej, pojawiają się dwie pozycje, które mają za zadanie uwspółmiernić przychody i koszty: zmiana stanu produktów i koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki.Zdarza się, że wartość obrotów zarejestrowanych ...

  MSR/MSSF 29.04.2013
  Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem przedmiotu leasingu finansowego
  Przeniesienie w leasingu finansowym całego ryzyka i korzyści związanych z użytkowaniem na leasingobiorcę powinno skutkować ujęciem oddanych składników w bilansie nie jako aktywa trwałe, ale jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto.Otrzymywane płatności (raty) leasingowe leasingodawca traktuje częściowo jako spłatę inwestycji a częściowo jako przychody finansowe, ...

  MSR/MSSF 29.04.2013
  Kiedy nieruchomość inwestycyjną można przenieść do zapasów
  Gdy następuje zmiana sposobu użytkowania  nieruchomości inwestycyjnej, udowodniona przez rozpoczęcie dostosowywania nieruchomości do sprzedaży można ją przeklasyfikować. Przeniesienie może nastąpić także przez rozpoczęcie lub zakończenie użytkowania nieruchomości przez właściciela.Przeniesienia poszczególnych nieruchomości „do” lub „z” nieruchomości inwestycyjnych można ...