Wszystkie artykuły

  MSR/MSSF 29.04.2013
  Prezentacja środków sfinansowanych z dotacji rządowych
  Jednostki mogą w trakcie prowadzenia swojej działalności uzyskiwać dotacje do środków trwałych. Problem ten nie jest bezpośrednio uregulowany w MSR 16, lecz w MSR 20 "Dotacje rządowe", który należy stosować przy księgowaniu oraz ujawnianiu informacji na temat dotacji rządowych oraz w związku z informowaniem o innych formach pomocy rządowej.Standardu MSR 20 nie stosuje się natomiast ...

  MSR/MSSF 22.04.2013
  MSR nie dopuszcza zastosowania wyceny rozchodu zapasów metodą LIFO
  Raz przyjęta metoda rozchodu zapasów powinna być jednakowa dla wszystkich grup materiałów, wyrobów gotowych czy towarów. Przyjmowanie różnych sposobów rozchodu zapasów jest błędem i zafałszowuje wynik finansowy jednostki.Jednostka powinna określić w swojej polityce rachunkowości sposób ewidencji rozchodu zapasów w postaci rzeczowych aktywów obrotowych, przy czym (zgodnie z art. ...

  MSR/MSSF 20.04.2013
  Wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia
  Jednostka może naliczać odsetki za czas opóźnienia od nieuregulowanych terminowo należności i zaliczać do przychodów finansowych. Analogiczna zasada dotyczy zobowiązań – w przypadku ich nieuregulowania powinny zostać naliczone odsetki, które są kosztem finansowym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości naliczone odsetki za czas opóźnienia są ujmowane jako przychody finan­sowe. Są one ...

  MSR/MSSF 28.02.2013
  Ujawnienia różnych kategorii świadczeń pracowniczych zgodnie z MSR
  Wymogi odnośnie ujawnień w sprawozdaniu finansowym wynikają z przepisów MSR 19. Ogólne wytyczne znajdziemy też w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Przyjrzyjmy się temu, jakie są główne wymogi odnośnie ujawnień dla poszczególnych kategorii świadczeń?Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Tutaj nie są wymagane szczególne informacje do ujawnienia. Zauważmy, że MSR 1 „Prezentacja ...

  MSR/MSSF 22.02.2013
  MSSF 13 wprowadza hierarchię ustalania wartości godziwej
  Zgodnie z MSSF 13 wartość godziwa to cena, jaką można osiągnąć przy sprzedaży danego składnika aktywów (lub przekazaniu zobowiązania) uczestnikowi rynku podstawowego. MSSF 13 wprowadza hierarchię ustalania wartości godziwej, opartą na trzech poziomach pozyskania informacji wejściowych.3 poziomy hierarchii ustalania wartości godziwej Poziom pierwszy zawiera dane wejściowe pochodzące ...

  MSR/MSSF 28.12.2012
  Znowelizowany MSR 1 już obowiązuje
  Rozszerzony zakres prezentacji innych składników całkowitych dochodów – takie zmiany wprowadza znowelizowany MSR 1 Prezentacja innych składników całkowitego dochodu. Czym się różni znowelizowany standard od poprzedniej wersji?Zmiana w MSR 1 wprowadza konieczność podziału składników zaliczonych do innych całkowitych dochodów na dwie podgrupy: składniki, które w przyszłości (kolejnych ...

  MSR/MSSF 28.12.2012
  MSSF 9 zacznie obowiązywać dopiero od 2015 r.
  Data wejścia w życie MSSF 9 została odroczona. Ma on zacząć obowiązywać w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania. Ostatnie debaty poświęcone proponowanym poprawkom ujawniły obawy potencjalnych użytkowników dotyczące kosztów retrospektywnego zastosowania MSSF 9. RMSR zdecydowała, że w ...

  MSR/MSSF 28.12.2012
  Znowelizowany MSR 19 Świadczenia pracownicze zacznie obowiązywać od stycznia 2013 r.
  Zyski i straty aktuarialne ujmowane będą jako element całkowitego dochodu, w konsekwencji nie będzie możliwe ich ujmowanie w wyniku finansowym. Takie zmiany przewiduje znowelizowany MSR 19 Świadczenia pracownicze, który zacznie obowiązywać od nowego roku. Zmodyfikowany standard wymagać będzie prezentacji dodatkowych ujawnień.Zmodyfikowany standard wymagać będzie prezentacji dodatkowych ...

  MSR/MSSF 23.12.2012
  Ewidencja księgowa sprzedaży akcji zgodnie z MSR
  W momencie wyłączenia składnika aktywów finansowych w całości, różnicę pomiędzy: wartością bilansową, sumą otrzymanej zapłaty (z uwzględnieniem wszelkich otrzymanych nowych aktywów pomniejszonych o powstałe nowe zobowiązania) oraz wszelkich skumulowanych zysków lub strat, które zostały ujęte w kapitale własnym zgodnie z MSR 39 ujmuje się w rachunku zysków i strat. Sprawdźmy ...

  MSR/MSSF 23.12.2012
  Ewidencja księgowa kosztów wytworzenia nowych programów
  Może się zdarzyć, że niektóre firmy będą ponosiły koszty na wytworzenie nowych programów finansowo-księgowych, które następnie będą sprzedawane potencjalnym klientom. Często w takich przypadkach część prac zleca się do firm zewnętrznych. W jaki sposób ewidencjonować tak poniesione koszty według MSR? Czy można potraktować takie koszty jako prace rozwojowe? Koszty produkcji ...