Wszystkie artykuły

  MSR/MSSF 22.12.2012
  Ewidencja księgowa leasingu według MSR
  MSR 17 Leasing definiuje leasing jako umowę, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. Jakie są zasady ewidencji księgowej leasingu?Postanowienia standardu MSR 17 mają zastosowanie do umów, które są umowami o świadczenie usług i nie powodują przeniesienia prawa do ...

  MSR/MSSF 22.12.2012
  Koszty obsługi zobowiązań jako koszt wytworzenia zgodnie z MSR 23
  Ustawa o rachunkowości zawiera dość ogólną definicję kosztów wytworzenia środków. Aby dowiedzieć się, które koszty obsługi zobowiązań mogą być aktywowane jako koszt wytworzenia należy sięgnąć do regulacji zawartych w MSR 23.Międzynarodowy Standar Rachunkowości nr 23 wymusza kapitalizację kosztów finansowania zewnętrznego w odniesieniu do dostosowywanych składników aktywów, ...

  MSR/MSSF 22.12.2012
  Kapitalizacja różnic kursowych w MSR 23
  MSR 23 dopuszcza kapitalizację wyłącznie tych różnic kursowych, które korygują koszty odsetek. W praktyce, w ewidencji różnic kursowych ukształtowały się w tym zakresie dwa podejścia. Pierwsze podejście zakłada, że aktywowaniu podlegają dodatnie i ujemne różnice kursowe stanowiące korektę ujętych odsetek, będącą różnicą między kosztami finansowania, ...

  MSR/MSSF 19.12.2012
  Przy wycenie wartości godziwej trzeba pamiętać o MSSF 13
  Przy wycenie wartości godziwej należy dokonać oceny nie tylko samego składnika aktywów, zobowiązań i rynku, na którym dokonywana jest transakcja. Sprawdźmy, jakie wskazówki daje w tym zakresie MSSF 13. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych wskazówek pomocnych przy ustaleniu wartości godziwej: Transakcja sprzedaży aktywów lub zapłaty za zobowiązanie powinna nastąpić na rynku głównym, ...

  MSR/MSSF 17.12.2012
  Jakie są skutki wyceny nieruchomości inwestycyjnych
  Skutki wyceny nieruchomości inwestycyjnych należy zaliczyć do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych okresu sprawozdawczego, w którym przeprowadzono wycenę. Sprawdźmy, co na ten temat mówią MSR, a co ustawa o rachunkowości? Prześledźmy ewidencję księgową na przykładzie.Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających ...

  MSR/MSSF 17.12.2012
  Jak zgodnie z MSR ustalić wartość produkcji w toku
  Prawidłowa wycena zapasów na dzień bilansowy to zagadnienie, które może sprawić sporo kłopotów. Najważniejsze w tym zakresie jest poprawne ustalenie wartości produkcji w toku oraz właściwe zaklasyfikowanie kosztów, które są na tę produkcję odnoszone, a więc stanowią wartość produkcji w toku. Co mówi na ten temat ustawa o rachunkowości, a co MSR?Produkty w toku produkcji mogą ...

  MSR/MSSF 16.12.2012
  Jakie są etapy sprawnego przejścia z ustawy o rachunkowości na MSSF
  Możemy wydzielić 6 etapów procesu przejścia z ustawy o rachunkowości na MSSF. Trzeba pamiętać o przepisach MSSF 1, którego celem jest umożliwienie podmiotom sprawnego przejścia na MSSF. O czym trzeba pamiętać?1. Trzeba ustalić nowe zasady rachunkowościNależy ustalić nowe zasady rachunkowości na bazie MSSF i ich interpretacji, obowiązujących na dzień sprawozdawczy. Następnie ustalamy ...

  MSR/MSSF 16.12.2012
  Jak wyceniać nieruchomości inwestycyjne w trakcie budowy zgodnie z MSR
  Jeżeli przyszły cel funkcjonowania nieruchomości zostaje określony jako czerpanie korzyści z czynszów lub utrzymywanie ze względu na zwiększenie wartości i jednocześnie nieruchomość ta nie będzie wykorzystywana przy produkcji, dostawach dóbr, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, to już na etapie jej budowy należy zastosować zasady określone w MSR 40 Nieruchomości ...

  MSR/MSSF 15.12.2012
  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w MSR
  Sprawdźmy, jak ująć w bilansie spółki aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego według MSR, mając na uwadze, że część rezerw odnoszona jest na kapitał, a część jest ujmowana w wyniku? Aktywa i rezerwy należy prezentować w tzw. szyku rozwartym - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po stronie aktywów w odrębnej pozycji, natomiast rezerwy z tytułu odroczonego ...

  MSR/MSSF 08.12.2012
  Utrata wartości zapasów w ustawie o rachunkowości i w MSR
  Ustawa o rachunkowości zakłada wycenę rzeczowych składników aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy oraz przewiduje ich trwałą utratę. Sprawdźmy, jakie zasady obowiązują, jeżeli jednostka stosuje MSR.Zapasy, zgodnie z § 9 MSR 2, są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia bądź też według ...