Wszystkie artykuły

  MSR/MSSF 05.12.2012
  Ewidencja wyniku na sprzedaży środka trwałego zgodnie z MSR
  Zgodnie z MSR w sprawozdaniu z przychodów i kosztów oraz innych całkowitych dochodów (sprawozdaniu z całkowitych dochodów) należy prezentować osobno pozycje przychodów i kosztów, które są istotne. Jak prezentować zgodnie z MSR pozycję „Wynik na sprzedaży środka trwałego” w rachunku zysków i strat?Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych § 97 i 98 w sprawozdaniu z ...

  MSR/MSSF 05.12.2012
  Koszty zatrudnienia powinny obciążać koszty działalności podstawowej
  Świadczenia pracownicze to wszystkie formy świadczeń jednostki oferowanych w zamian za pracę wykonaną przez pracowników lub z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Czym jest w świetle MSR rezerwa na świadczenie emerytalne i na niewykorzystany urlop?Rezerwy na niewykorzystane urlopy są rozliczeniem międzyokresowym biernym. Dodajmy, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z 5 czerwca 2012 ...

  MSR/MSSF 24.11.2012
  Rezerwy na świadczenia pracownicze według MSR
  Ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowych zasad wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Jeżeli nie ma odpowiedniego standardu krajowego, jednostka może stosować MSR. Upewnijmy, się jak wycenić rezerwy na świadczenia pracownicze?Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się tylko wtedy, gdy z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę jednoznacznie wynika, że na pracodawcy ...