Jest już nowy KSR 11 dotyczący środków trwałych!

Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 18-05-2017 r.

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy KSR 11 „Środki trwałe”. Standard ten został skierowany do publikacji. Nowa regulacja ma wyjaśniać zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Celem regulacji jest również wskazanie takich zasad ewidencjonowania w księgach środków trwałych, aby zapewnić możliwość prawidłowego obliczenia podatku dochodowego.

 

Przyjęty standard zawiera szczegółowe omówienie kluczowych problemów przy prawidłowym ujmowaniu i wycenie środków trwałych. Omówione zostały m.in. warunki uznania składnika majątku za środek trwały (specyfikacja warunków uznawania środka trwałego, jego postać, określanie okresu ekonomicznej użyteczności).

W KSR 11 znajdziemy wskazówki, jak należy interpretować cechy środków trwałych wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 15 UoR, czyli ich kompletność i zdatność do użytkowania, przeznaczenie na potrzeby własne jednostki.

Zaprezentowane też zostały zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych, klasyfikacji środków trwałych sieciowych (kryteria geograficzne, techniczne oraz historyczne). KSR 11 daje też wytyczne do ustalania wartości początkowej środka trwałego. Omówiono czynniki związane z ustalaniem ceny nabycia lub jej odpowiednika, w szczególności w drodze zakupu (w tym zakupu przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu), nieodpłatnego otrzymania, przekwalifikowanie z nieruchomości zaliczanych do inwestycji, ujawnienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.

W podobny sposób ujęto wyjaśnienia dotyczące ustalania kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego. W KSR 11 ujęto też wskazówki związane z identyfikacją momentu rozpoczęcia budowy, rozliczaniem kosztów pośrednich budowy, kosztami utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego oraz utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych.

Standard wyjaśnia, jak ujmować nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego, w tym kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego, różnice między konserwacją a remontem, rodzaje remontów.

Ponadto objaśniono pojęcie amortyzacji, wartości podlegającej amortyzacji, metody oraz stawki (stopy) amortyzacji. Poruszono kwestie dotyczące sezonowości użytkowania takich aktywów i jej wpływ na odpisy umorzeniowe. Nowy KSR obejmuje też regulacje dotyczące zaprzestania ujmowania środka trwałego (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie, likwidacja, niedobory środka trwałego, odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej oraz przekwalifikowanie (w tym do nieruchomości zaliczanych do inwestycji).

Podobnie jak inne standardy, ten też zawiera techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych. Omówiona została dokumentacja obrotu oraz specyfika inwentaryzacji środków trwałych. W KSR 11 znalazły się też wytyczne dotyczące prezentacji i ujawniania informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym.

Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40387 )
Array ( [docId] => 40387 )