Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 07.12.2017
  Rozliczanie kosztów w czasie - praktyka
  Z obowiązujących zasad rachunkowości wynika obowiązek prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych z podziałem na okresy, których one dotyczą. Ścisłe wyodrębnienie przychodów i kosztów, odnoszących się do poszczególnych okresów sprawozdawczych, stanowi o zachowaniu zasady współmierności przychodów i kosztów ich osiągnięcia.Zdarza się, że w jednostce występują  koszty dotyczące ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 08.11.2017
  Wydatki z przełomu roku - dowiedz się jak je rozliczać
  Faktura za energię dotycząca grudnia 2017 roku, została wystawiona z początkiem następnego roku - co w takim wypadku? Poznaj na przykładzie prawidłową ewidencję i wszelkie skutki podatkowe.Memoriał – co to za zasadaKażda jednostka zobowiązana jest wprowadzić do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 18.05.2017
  Czy w PKPiR możesz ująć niezamortyzowaną część samochodu
  Przy sprzedaży samochodu można uwzględnić niezamortyzowaną część wartości początkowej samochodu, wynikającą z ewidencji środków trwałych. Dowiedz się więcej na ten temat,Problem: Przedsiębiorca sprzedał samochód osobowy, który był wpisany do ewidencji środków trwałych. Pojazd w momencie zbycia nie był do końca zamortyzowany. Czy tę część niezamortyzowaną należy ująć ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 10.05.2017
  Jest już nowy KSR 11 dotyczący środków trwałych!
  Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy KSR 11 „Środki trwałe”. Standard ten został skierowany do publikacji. Nowa regulacja ma wyjaśniać zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 09.02.2017
  Jak rozliczać koszty z przełomu roku
  Zasada współmierności przychodów i kosztów nakazuje przyporządkowywać przychody do okresów sprawozdawczych, a następnie do tych przychodów koszty poniesione w celu ich uzyskania. Efektem tego są m.in. rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztówJeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, ujmuje je jako tzw. czynne rozliczenia ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 30.11.2016
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2017 roku. Nowy limit
  W przyszłym roku jednostki, której przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Dowiedz się więcej.Zmiany wynikają z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Chodzi o podniesienie progu obowiązkowego ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 05.08.2016
  Od 2016 r. weszły w życie znowelizowane regulacje ustawy o rachunkowości dla małych jednostek
  Część zmian w ustawie o rachunkowości jest obowiązkowa, część jest fakultatywna. Zatem w niektórych obszarach mamy obowiązek wprowadzenia zmian do dokumentacji polityki rachunkowości. Przy tej okazji warto rozważyć, czy nie wprowadzić zmian dobrowolnych, dzięki którym sytuacja jednostki będzie jeszcze lepiej odzwierciedlona. Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek ...

  MSR/MSSF 06.06.2016
  Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi wg ustawy o rachunkowości
  Jednostki, które nie stosują MSR, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego mogą stosować MSR. Zasady (politykę) rachunkowości zdefiniowano jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21.04.2016
  Umowa o usługowe prowadzenie księgi rachunkowej
   Przedsiębiorcy korzystający z usług biura rachunkowego, powinni pamiętać o podpisaniu umowy na świadczone przez biuro usługi.  Dowiedź, się co powinna zawierać umowa z biurem rachunkowym. Ustalenie przedmiotu i zakresu usługOkreślenie przedmiotu umowy i wyznaczenie granic świadczonych usług może pomóc uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. W przypadku usługowego prowadzenia ksiąg ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 18.11.2015
  Trzeba zmienić politykę rachunkowości na 2016 rok
  Do sprawozdań finansowych za 2016 rok będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Firmy muszą więc wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości, które będą dostosowywały ją do nowych regulacji. Problem: Na czym będą polegały zmiany w polityce rachunkowości. Czy wszystkie firmy muszą je wprowadzić w przyszłym roku?Rozwiązanie: Zakres zmian w polityce ...