Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 05.09.2013
  Podmioty powiązane kapitałowo według ustawy o rachunkowości
  O tym, czy spółki są podmiotami powiązanymi decyduje możliwość ich wspólnej kontroli, udziałów oraz wpływu na politykę operacyjną i finansową przez wspólnika. Ustawa o rachunkowości określa jednostki powiązane jako grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.Ustawa precyzuje także co uznajemy ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 16.07.2013
  Zwrot dopłat w spółce z o.o.
  Jeżeli dopłaty nie są wymagane aby pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym, to mogą być wspólnikom zwracane (art. 179 § 1 Ksh). Podstawą do przeprowadzenia zwrotu dopłat jest uchwała wspólników, którą sporządza się zgodnie z art. 228 pkt 5 Ksh.Za prawidłową realizację postanowień uchwały o wniesieniu dopłat jest odpowiedzialny zarząd spółki z o.o. Powinien on ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 11.07.2013
  Metoda łączenia udziałów zgodnie z ustawą o rachunkowości
  Metoda łączenia udziałów zdefiniowana jest w ustawie o rachunkowości (dalej: UoR). Przepisy art. 44a ust. 2 UoR przewidują, że w przypadku łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, istnieje możliwość rozliczenia tej operacji metodą łączenia udziałów.Za dzień połączenia spółek przyjmuje się dzień ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 04.07.2013
  Deregulacja obejmie również zawód doradcy podatkowego
  Nie tylko doradcy podatkowi będą mogli wykonywać czynności doradztwa podatkowego. Nie będzie również wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody.Przyjęty przez rząd 25 czerwca 2013 r. projekt ustawy z 18 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów przewiduje m.in. deregulację zawodu doradcy podatkowego.Wejście ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 28.06.2013
  Koniec z certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie zniesiony, nie będzie wymogu posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego oraz odbycia praktyki - II transza deregulacyjna objęła też księgowych. Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2013 r. projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, zapowiada też  zmiany w ustawie o rachunkowości.Projekt, ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 03.06.2013
  Nota odsetkowa musi  zawierać odpowiednie elementy
  Aby dokument w postaci noty odsetkowej mógł stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych, powinien zawierać dane wymagane dla dowodów księgowych, określone w art. 21 ustawy o rachunkowości. Są to wszelkie informacje, które dotyczą powstałych wierzytelności.Nota odsetkowa powinna zawierać: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.05.2013
  Nowe zasady ewidencji w księdze przychodów i rozchodów
  Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 11 maja.Najważniejszą z proponowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie KPiR jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 16.05.2013
  KIMSF 4 podpowiada, czy umowa zawiera elementy leasingu
  Kwestię umów zawierających leasing lub jego elementy szczegółowo rozstrzyga interpretacja KIMSF 4, która zawiera wytyczne pomocne przy ustaleniu, czy dana umowa zawiera leasing bądź jego elementy, a także wytyczne, kiedy należy dokonać takiej oceny oraz porusza problematykę oddzielenia płatności z tytułu leasingu w takiej umowie od płatności z tytułu innych elementów.KIMSF 4 nie ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 15.05.2013
  Nowe zasady ewidencji w księdze przychodów i rozchodów już obowiązują
  Najważniejszą zmianą w rozporządzeniu w sprawie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów jest wprowadzanie nowych regulacji dotyczących korygowania kosztów w związku z ich nieopłaceniem w terminie. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 11 maja.W Dzienniku Ustaw z 10 maja 2013 r. opublikowano rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji w księdze przychodów ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.12.2012
  Co zmienić w polityce rachunkowości w nowym roku
  Od nowego roku warto w polityce rachunkowości wprowadzić kilka zmian, aby uzyskać pełniejszą informację jednostki albo oraz ułatwić sobie pracę. Na jakie obszary polityki rachunkowości trzeba szczególnie zwrócić uwagę?Czym jest polityka rachunkowości Polityka rachunkowości to przyjęte przez jednostkę zasady obejmujące wybrane przez jednostkę rozwiązania, określające między ...