Kapitał z aktualizacji wyceny w sprawozdaniu finansowym

Data: 16-07-2013 r.

Kapitał z aktualizacji wyceny w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w wierszu A.V. W kapitale tym należy zaprezentować wartość dokonanej, na podstawie odrębnych przepisów, aktualizacji wyceny środków trwałych.

Kapitał z aktualizacji wyceny obecnie jest wynikiem również dokonywania wyceny długoterminowych aktywów finansowych według cen rynkowych zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości.

 

Skutki przeszacowania inwestycji
zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.


Można zatem stwierdzić, że konto „Kapitał z aktualizacji wyceny” to odzwierciedlenie zdarzeń dotyczących:

  • różnicy wartości netto środków trwałych, o której mowa w art. 31 ust. 4 UoR, powstałej na skutek aktualizacji wyceny, na podstawie odrębnych przepisów;
  • odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości dotychczas używanych środków trwałych, objętych uprzednio aktualizacją wyceny w trybie art. 31 ust. 3 UoR, do wysokości różnicy będącej skutkiem wyceny odniesionej na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, stosownie do art. 32 ust. 5 UoR;
  • skutków przeszacowania inwestycji zaliczonych do finansowych aktywów trwałych do poziomu ich cen rynkowych – stosownie do art. 35 ust. 4–6 UoR;
  • różnicy z wyceny aktywów jednostki po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania;
  • rezerwy utworzonej na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności w znaczeniu art. 5 ust. 2 UoR, ustalonych w trybie i według zasad określonych w art. 29 UoR.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31859 )
Array ( [docId] => 31859 )