Rozliczenia międzyokresowe bierne w bilansie

Data: 18-12-2012 r.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to kwoty przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały dostarczone lub wykonane, ale nie zostały zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. Prezentacja w bilansie zależy od rodzaju RMK biernego, sprawdźmy jak to wygląda w praktyce.

Koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy i na prawdopodobne zobowiązania

Grupa kontrahentów

Przykłady rozliczeń

Prezentacja w bilansie

Wobec dostawców

 • zrealizowane umowy na rzecz jednostki, na które wystawca nie był zobowiązany wystawić faktury, a wartość zobowiązania można wiarygodnie oszacować, na przykład za zużytą energię, ciepło, rozmowy telefoniczne, jeżeli faktura będzie dostarczona po dniu bilansowym, ale przed obowiązkową datą sporządzenia bilansu,
 • rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego,
 • rezerwa na koszty obowiązkowych przeglądów środków trwałych

Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania wobec dostawców B.III.2.d

wobec odbiorców

 • prawdopodobne koszty, których kwota lub data powstania zobowiązania nie są jeszcze znane, np. napraw, przeglądów gwarancyjnych oraz rękojmi dotyczących sprzedanych produktów długotrwałego użytkowania (również budynków i budowli),
 • błędy ujawnione przez odbiorców po ich ujawnieniu i odebraniu usług,
 • rabaty do udzielenia w przyszłości w kwocie wynikającej z całorocznych zakupów klienta (zobowiązanie wynika z całorocznej sprzedaży),

Pozostałe rezerwy - krótko ale długoterminowe w zależności od przewidywanego terminu zdarzenia B.I.3

wobec odbiorców z tytułu umów długoterminowych

 • rezerwy na roboty poprawkowe z tytułu usterek i błędów w kwocie nie wyższej niż kwota zaniechanej zapłaty przez inwestora
 • przewidywane straty na jeszcze niezakończonych umowach długoterminowych, np. szkoleniowych

Rozliczenia międzyokresowe - inne B. IV. 2

wobec pracowników

 • płace urlopowe pracowników bezpośrednio produkcyjnych w okresie postojów wakacyjnych,
 • odpisy na ZFŚS za okres od stycznia do kwietnia,
 • wypłaty wynagrodzeń i premii oraz nagród jubileuszowych, oraz za niewykorzystane urlopy (zgodnie z rozwiązaniem stosowanym w niektórych wzorcowych planach kont, powinieneś je traktować jak rezerwy na zobowiązania i ujmować na koncie 8 - Rezerwy. Są to jednak rezerwy na koszty działalności operacyjnej, których poniesienie jest wysoce prawdopodobne, a kwota powinna być dokładnie oszacowana),
 • ekwiwalenty pieniężne w razie niewykorzystanego urlopu

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne B. I.2

wobec społeczeństwa i środowiska

koszty usuwania szkód górniczych i rekultywacji gruntów, zagospodarowanie wyrobisk w kopalniach odkrywkowych

Pozostałe rezerwy B.I.3.

z innych tytułów

inne koszty, które możesz wiarygodnie udokumentować i oszacować, które w całości lub w części dotyczą bieżącego roku obrotowego, ale wydatki nastąpią dopiero w przyszłych okresach

Pozostałe rezerwy B.I.3

Podstawa prawna:

 • art. 39 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) - uor,
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe”.

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Otwarcie ksiąg rachunkowych

pobierz

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

pobierz

Klasyfikacja budżetowa

pobierz

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

pobierz

Polecamy

1495