Rozliczenia międzyokresowe bierne w bilansie

Data: 18-12-2012 r.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to kwoty przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały dostarczone lub wykonane, ale nie zostały zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. Prezentacja w bilansie zależy od rodzaju RMK biernego, sprawdźmy jak to wygląda w praktyce.

Koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy i na prawdopodobne zobowiązania

Grupa kontrahentów

Przykłady rozliczeń

Prezentacja w bilansie

Wobec dostawców

 • zrealizowane umowy na rzecz jednostki, na które wystawca nie był zobowiązany wystawić faktury, a wartość zobowiązania można wiarygodnie oszacować, na przykład za zużytą energię, ciepło, rozmowy telefoniczne, jeżeli faktura będzie dostarczona po dniu bilansowym, ale przed obowiązkową datą sporządzenia bilansu,
 • rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego,
 • rezerwa na koszty obowiązkowych przeglądów środków trwałych

Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania wobec dostawców B.III.2.d

wobec odbiorców

 • prawdopodobne koszty, których kwota lub data powstania zobowiązania nie są jeszcze znane, np. napraw, przeglądów gwarancyjnych oraz rękojmi dotyczących sprzedanych produktów długotrwałego użytkowania (również budynków i budowli),
 • błędy ujawnione przez odbiorców po ich ujawnieniu i odebraniu usług,
 • rabaty do udzielenia w przyszłości w kwocie wynikającej z całorocznych zakupów klienta (zobowiązanie wynika z całorocznej sprzedaży),

Pozostałe rezerwy - krótko ale długoterminowe w zależności od przewidywanego terminu zdarzenia B.I.3

wobec odbiorców z tytułu umów długoterminowych

 • rezerwy na roboty poprawkowe z tytułu usterek i błędów w kwocie nie wyższej niż kwota zaniechanej zapłaty przez inwestora
 • przewidywane straty na jeszcze niezakończonych umowach długoterminowych, np. szkoleniowych

Rozliczenia międzyokresowe - inne B. IV. 2

wobec pracowników

 • płace urlopowe pracowników bezpośrednio produkcyjnych w okresie postojów wakacyjnych,
 • odpisy na ZFŚS za okres od stycznia do kwietnia,
 • wypłaty wynagrodzeń i premii oraz nagród jubileuszowych, oraz za niewykorzystane urlopy (zgodnie z rozwiązaniem stosowanym w niektórych wzorcowych planach kont, powinieneś je traktować jak rezerwy na zobowiązania i ujmować na koncie 8 - Rezerwy. Są to jednak rezerwy na koszty działalności operacyjnej, których poniesienie jest wysoce prawdopodobne, a kwota powinna być dokładnie oszacowana),
 • ekwiwalenty pieniężne w razie niewykorzystanego urlopu

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne B. I.2

wobec społeczeństwa i środowiska

koszty usuwania szkód górniczych i rekultywacji gruntów, zagospodarowanie wyrobisk w kopalniach odkrywkowych

Pozostałe rezerwy B.I.3.

z innych tytułów

inne koszty, które możesz wiarygodnie udokumentować i oszacować, które w całości lub w części dotyczą bieżącego roku obrotowego, ale wydatki nastąpią dopiero w przyszłych okresach

Pozostałe rezerwy B.I.3

Podstawa prawna:

 • art. 39 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) - uor,
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe”.

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31837 )
Array ( [docId] => 31837 )