Wszystkie artykuły

  Sprawozdania finansowe 19.10.2015
  Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie
  Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać do 30 września) są istotne, kierownik jednostki powinien podjąć decyzję o utworzeniu na nie rezerwy. Rezerwę taką prezentuje się w bilansie jako „Rezerwy na świadczenia pracownicze” – w części krótkoterminowe, pracownicy powinni bowiem wykorzystać zaległe urlopy w ciągu najbliższych miesięcy.Rezerwa na niewykorzystane ...

  Sprawozdania finansowe 08.05.2015
  Odmowa podpisania sprawozdania finansowego wymaga uzasadnienia
  Podpisanie sprawozdania oznacza potwierdzenie jego zawartości i wzięcie odpowiedzialności za zaprezentowane treści. Co w sytuacji, gdy członek zarządu przebywa na  świadczeniu rehabilitacyjnym, czy może wówczas odmówić podpisania sprawozdania?W takiej sytuacji odmowa podpisu musi być złożona pisemnie, a jako uzasadnienie należy wskazać chorobę.W przypadku różnych form organizacyjnych ...

  Sprawozdania finansowe 19.04.2015
  Organizacje pozarządowe - uproszczenia w sprawozdaniach finansowych
  Fundacje i stowarzyszenia będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów – takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Radę Ministrów 30 marca 20015 roku.Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów przewidują m.in. uproszczenia dla jednostek małych, spełniających określone kryteria dotyczące sumy bilansowej, przychodów ...

  Sprawozdania finansowe 15.04.2015
  Zdarzenia ujawnione przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
  Jednostka ma obowiązek ujawnić wszystkie zdarzenia w sprawozdaniu finansowym, jeśli otrzymała o nich informacje w odpowiednim momencie. Jak po dniu bilansowym ująć zdarzenie mające wpływ na sprawozdanie finansowe?Jak ująć zdarzenie po dniu bilansowym podpowiada Uchwała nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości ...

  Sprawozdania finansowe 15.04.2015
  Ujawnienie błędu w sprawozdaniu finansowym a podatek dochodowy
  Jeśli kierownik jednostki uzna ujawniony błąd w sprawozdaniu za istotny, przez co nie można uznać sprawozdania sporządzonego i zatwierdzonego w poprzednich okresach za prawidłowe i rzetelne, to skutki jego poprawienia trzeba odnieść na kapitał własny jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.Sprawozdanie finansowe powinno wiernie i rzetelnie odzwierciedlać sytuację majątkową, finansową ...

  Sprawozdania finansowe 29.10.2013
  Ujemna wartość firmy a rozliczenie międzyokresowe przychodów
  Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, czy ujemna wartość firmy – to część zdarzeń, które są rozliczeniami międzyokresowymi przychodów, dokonywanymi z zasadą ostrożności.W ...

  Sprawozdania finansowe 14.09.2013
  Mikropodmioty będą mogły publikować uproszczone sprawozdania finansowe
  Skrócone sprawozdanie finansowe, zawierające jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości. Zmiany dotyczą organizacji m.in. organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.  Sprawozdanie finansowe każdej organizacji powinno zawierać czytelny przegląd jej rozwoju i sytuacji finansowej, a także ...

  Sprawozdania finansowe 27.08.2013
  Rachunek zysków i strat w jednostkach stosujących konta zespołu 5 i 4
  Jednostki prowadzące ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 sporządzają kalkulacyjny rachunek zysków i strat. W praktyce bardzo duże znaczenie ma wielkość firmy i branża, w jakiej działa podmiot, bo to determinuje potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki, a tym samym przyczynia się do możliwości stworzenia rachunku zysków i strat w jednym albo drugim wariancie.Rachunek ...

  Sprawozdania finansowe 27.08.2013
  Rachunek zysków i strat w firmie produkcyjnej
  W porównawczym rachunku zysków i strat ujmuje się wszystkie koszty, które zostały poniesione przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego czy są one współmierne z przychodami, czy też nie.W sytuacji, gdy wytworzone w danym okresie produkty zostaną sprzedane, poniesione koszty będą współmierne z osiągniętymi przychodami (zasada współmierności), a wynik na ...

  Sprawozdania finansowe 26.08.2013
  Wybór wariantu rachunku zysków i strat zależy od przyjętej ewidencji kosztów
  Przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej. Wybór wariantu rachunku zależy od przyjętych zasad ewidencji kosztów działalności operacyjnej.Rachunek zysków i strat jest zatem jednym z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego. ...