Nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym - amortyzacja

Dokonywanie nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym jest wynikiem szczególnych postanowień umownych. Może się zdarzyć, że w okresie trwania umowy nie zostaną w pełni zamortyzowane nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym. Co wtedy? Czym jest inwestycja w obcym środku trwałym?

Taka sytuacja wystąpi, gdy okres trwania podpisanych umów będzie krótszy niż wynikający z przepisów minimalny normatywny okres amortyzacji.

W razie zakończenia umowy spółka powinna zaprzestać od następnego miesiąca po tym fakcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji pojęcia „inwestycja w obcym środku trwałym”. Zgodnie z art. 28 ust. 8 uor cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Zatem są to nakłady pozostające w bezpośrednim związku z budową, montażem i przekazaniem do używania również nowego środka trwałego niebędącego własnością podatnika, ale przez niego używanego w działalności gospodarczej. Inwestycją w obcym środku trwałym są także koszty ulepszenia używanego środka trwałego.

Wartość inwestycji w obcym środku trwałym można amortyzować z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych (art. 16j ust. 4 updop), z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż określony w przepisach i powinien wynosić co najmniej:

  1. 10 lat dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach,
  2. 30 miesięcy dla inwestycji w środkach transportu, w tym w samochodach osobowych,
  3. dla inwestycji w pozostałych obiektach:
  • 24 miesiące, gdy wartość początkowa inwestycji nie przekracza 25 000 zł,
  • 36 miesięcy, gdy wartość początkowa inwestycji nie przekracza 50 000 zł i jest większa niż 25.000 zł,
  • 60 miesięcy w pozostałych przypadkach - art. 16j ust. 1 pkt 1 updop.

Mogą one być amortyzowane również za pomocą stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Z przepisów podatkowych nie wynika bowiem brak takiej możliwości. Z uwagi na to, że inwestycje w obcych środkach trwałych nie figurują w ww. wykazie, to można przyjąć stawki przewidziane dla środka trwałego, którego inwestycja dotyczy.

Podstawa prawna:

  • art. 28 ust.8, art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor,
  • art. 16 ust. 1 pkt 6, art. 16a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 16g ust. 13, art. 16j ust. 1 pkt 1, art. 16j ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397ze zm.) - updop.

Autor: Grzegorz Magdziarz

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31878 )
Array ( [docId] => 31878 )