Wszystkie artykuły

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 05.08.2016
  Poznaj najważniejsze zasady dokumentowania przyjęcia środków trwałych do używania
  Jednostki objęte ustawą o rachunkowości mają obowiązek ujmować operacje na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów księgowych. Dokumenty zarówno w wersji papierowej, jak i te elektroniczne muszą spełniać kryteria określone w art. 21 ustawy o rachunkowości i być zabezpieczone zgodnie z wymogami art. 23 tej ustawy.Dowód księgowy będący dokumentem dającym podstawę do wprowadzenia ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 27.07.2015
  Środki trwałe używane sezonowo rozlicza się na szczególnych zasadach
  Ustawodawca zmodyfikował zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych jedynie sezonowo, przewidując w tym zakresie odrębne regulacje. Co ważne stosowanie amortyzacji sezonowej nie jest uzależnione od zawieszenia działalności w pozostałych miesiącach roku. Przepisy dotyczące tego rodzaju amortyzacji zostały zawarte odpowiednio w art. 22h ust 1 pkt 3 ustawy ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 16.10.2013
  Aktywa niskocenne mogą być środkami trwałymi
  Aktywa o niskiej jednostkowej wartości (tzw. aktywa niskocenne), ale spełniające kryteria wymagane przez ustawę o rachunkowości dla środków trwałych można, ale nie ma takiego obowiązku, zaliczyć do środków trwałych.Aby aktywa były uznane za środki trwałe, muszą spełniać łącznie następujące warunki (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości):przewidywany okres ich ekonomicznej ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 11.09.2013
  Zakup programu kadrowo-płacowego w księgach rachunkowych 
  Zakupiony przez spółkę program kadrowo-płacowy powinien zostać zaprezentowany i ujęty w rejestrze jako składnik aktywów – Wartość Niematerialna i Prawna (WNiP).  Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 13.06.2013
  Wycena wartości niematerialnych i prawnych
  Po początkowym ujęciu koszt wytworzenia składnika wartości niematerialnych pomniejsza się o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Drugim możliwym podejściem do wyceny jest ujmowanie na dzień bilansowy w wartości godziwej.Do celów przeszacowania, wartość godziwą należy ustalić poprzez odniesienie do aktywnego rynku. Warunkiem zastosowania podejścia ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 18.01.2013
  Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy
  Przy wprowadzeniu do majątku firmy samochodu stanowiącego prywatną własność, wartość początkową stanowi cena nabycia tego auta - nawet jeśli to nabycie miało miejsce klika lat temu. Jak postąpić gdy zaginął dowód zakupu?W przypadku gdy np. dowód nabycia zaginął, podatnik może ustalić jego wartość: według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego samochodu, dokona wyceny, ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 28.12.2012
  Zmiana wartości początkowej środka trwałego
  VAT zapłacony przy zakupie środka trwałego, nie powiększa jego wartości początkowej, chyba że przepisy wskazują na brak prawa do odliczenia tego podatku. Dokonując zakupów środków trwałych poza granicami kraju, płaci się tam należny w danym kraju podatek. Czy taki zwrot podatku (np. TVA, MOMS) wpływa na zmianę wartości początkowej zakupionego wcześniej środka trwałego? Zwrócony ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 27.11.2012
  Likwidacja środka trwałego
  Poza naturalnym zużyciem, likwidacja środków trwałych może być spowodowana także: decyzjami ekonomicznymi, zepsuciem, przypadkami losowymi, czy zmianą profilu działalności. Jak poprawnie wyksięgować go z poszczególnych kont oraz jak dokonać ewidencji kosztów przeprowadzenia likwidacji?Każda jednostka powinna w swojej dokumentacji opisującej politykę rachunkowości umieścić wskazówki ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 23.11.2012
  Nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym - amortyzacja
  Dokonywanie nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym jest wynikiem szczególnych postanowień umownych. Może się zdarzyć, że w okresie trwania umowy nie zostaną w pełni zamortyzowane nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym. Co wtedy? Czym jest inwestycja w obcym środku trwałym?Taka sytuacja wystąpi, gdy okres trwania podpisanych umów będzie krótszy niż wynikający z przepisów ...

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 15.10.2012
  Zakup usług niematerialnych a koszty uzyskania przychodu
  Przedsiębiorcy niezwykle często dokonują zakupu różnego typu usług, np. marketingowych czy prawniczych. Zakup usług niematerialnych generuje zazwyczaj znaczne koszty, dlatego też często jest przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Dlatego też przed zakupem usług warto zabezpieczyć się w razie ewentualnej kontroli podatkowej.Dokumentowanie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania ...