Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Po początkowym ujęciu koszt wytworzenia składnika wartości niematerialnych pomniejsza się o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Drugim możliwym podejściem do wyceny jest ujmowanie na dzień bilansowy w wartości godziwej.

Do celów przeszacowania, wartość godziwą należy ustalić poprzez odniesienie do aktywnego rynku. Warunkiem zastosowania podejścia alternatywnego jest więc istnienie aktywnego rynku. Jest to dosyć znaczące ograniczenie praktycznego wykorzystania tej metody wyceny, wartości niematerialne i prawne, poza pewną grupą wystandaryzowanych praw, nie należą bowiem do „towarów” będących w powszechnym obrocie.

Standard jednak ostrzega przed pochopnym definiowaniem czy w rzeczywistości mamy do czynienia z „aktywnym” rynkiem dla wartości niematerialnych. Zdaniem Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości (dalej: IASB)nie istnieje aktywny rynek na marki firmowe, tytuły czasopism, prawa wydawnicze do muzyki i filmów, patenty lub znaki towarowe, ponieważ aktywa takie mają charakter unikalny. Poza tym, mimo że takie wartości niematerialne są przedmiotem obrotu, umowy negocjowane są przez poszczególnych kupujących i sprzedających, a transakcje – stosunkowo rzadkie. Z tego właśnie powodu cena zapłacona za jeden składnik aktywów nie może stanowić wystarczającego dowodu pozwalającego na ustalenie wartości godziwej innego składnika.

Natomiast w odniesieniu do innych wartości – na przykład licencji na prowadzenie taksówki, licencji połowowych lub kontyngentów produkcyjnych – w niektórych systemach prawnych istnieje aktywny rynek na zbywanie bez ograniczeń i można dane pochodzące z tego rynku wykorzystać na potrzeby wyceny bilansowej.

Wycena na koniec okresu sprawozdawczego

Wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych i skumulowaną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Aby dokonać wyceny wartości niematerialnych, czy prawnych, warto wziąć pod uwagę dostępne online narzędzia, które wyliczą wszystko szybko, samodzielnie i z zachowaniem najwyższych standardów.

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31882 )
Array ( [docId] => 31882 )