Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 18.05.2017
  Czy w PKPiR możesz ująć niezamortyzowaną część samochodu
  Przy sprzedaży samochodu można uwzględnić niezamortyzowaną część wartości początkowej samochodu, wynikającą z ewidencji środków trwałych. Dowiedz się więcej na ten temat,Problem: Przedsiębiorca sprzedał samochód osobowy, który był wpisany do ewidencji środków trwałych. Pojazd w momencie zbycia nie był do końca zamortyzowany. Czy tę część niezamortyzowaną należy ująć ...

  Sprawozdania finansowe 10.05.2017
  Firma wypracowała zysk. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć dywidendy
  Akcjonariusze bądź udziałowcy spółek kapitałowych  mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału przez walne zgromadzenie. Przeczytaj, jakimi zasadami kierować się przy określaniu wysokości dywidendy i prawidłowym jej rozliczeniu.Zgodnie z art. 192 oraz 348 ksh kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy lub wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 10.05.2017
  Jest już nowy KSR 11 dotyczący środków trwałych!
  Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy KSR 11 „Środki trwałe”. Standard ten został skierowany do publikacji. Nowa regulacja ma wyjaśniać zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji ...

  MSR/MSSF 10.05.2017
  MSR 16 Koszty demontażu stanowią element ceny nabycia
  Zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji itp. zgodnie z MSR 16 powinny być dodane lub odjęte od ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia składnika aktywów, którego zobowiązanie to dotyczy. Zwróć uwagę, iż regulacja MSR różni się w tym zakresie od regulacji UoR, która podobnie jak KSR 6 nie przewiduje takiego rozwiązania.MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” wymagają ...

  MSR/MSSF 10.05.2017
  Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów płatności gotówkowych powyżej limitu
  Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiło obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spowodowało to, że obecnie znacznie częściej niż do końca 2016 roku przedsiębiorcy są obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.Obowiązek taki obecnie ...

  KSR 01.04.2017
  Relacje publiczno-prywatnych wyjaśnia standard rachunkowości
  Zasady rachunkowe, które obowiązują spółkę przy rozliczeniach z podmiotem publicznym są podobne, jak przy kontraktach z innymi podmiotami prywatnymi. Pomocą w ewidencji księgowej umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ma być nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 10.Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawniania ...

  Sprawozdania finansowe 30.03.2017
  Pamiętaj o terminach związanych z zamknięciem roku
  Jednostki uznawane za małe lub mikro mają prawo do skorzystania z wielu uproszczeń w rocznym sprawozdaniu finansowym. Kiedy jest to możliwe i o jakich terminach związanych z zamknięciem roku trzeba pamiętać? Sprawdź w tekście.Jednostkami mikro są:1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 09.02.2017
  Jak rozliczać koszty z przełomu roku
  Zasada współmierności przychodów i kosztów nakazuje przyporządkowywać przychody do okresów sprawozdawczych, a następnie do tych przychodów koszty poniesione w celu ich uzyskania. Efektem tego są m.in. rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztówJeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, ujmuje je jako tzw. czynne rozliczenia ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 30.11.2016
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2017 roku. Nowy limit
  W przyszłym roku jednostki, której przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Dowiedz się więcej.Zmiany wynikają z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Chodzi o podniesienie progu obowiązkowego ...

  KSR 08.09.2016
  Nowy standard ułatwi ewidencję biznesowych relacji publiczno-prywatnych
  Jednostki otrzymały wskazówkę, jak wyceniać i ujmować w księgach rachunkowych, a także prezentować w sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowiązania oraz przychody i koszty wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.Problem: Czy spółka, która zamierza współdziałać przy inwestycji z podmiotem niekomercyjnym na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje szczególne ...