Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 21.04.2016
  Umowa o usługowe prowadzenie księgi rachunkowej
   Przedsiębiorcy korzystający z usług biura rachunkowego, powinni pamiętać o podpisaniu umowy na świadczone przez biuro usługi.  Dowiedź, się co powinna zawierać umowa z biurem rachunkowym. Ustalenie przedmiotu i zakresu usługOkreślenie przedmiotu umowy i wyznaczenie granic świadczonych usług może pomóc uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. W przypadku usługowego prowadzenia ksiąg ...

  Sprawozdania finansowe 21.04.2016
  Sprawozdanie finansowe należy złożyć do sądu i urzędu skarbowego
  Z końcem marca 2016 r upłynął termin sporządzania sprawozdań finansowych dla tych jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Kierownicy jednostek, odpowiedzialni za rachunkowość muszą teraz zadbać o to, aby zostały one zatwierdzone, a następnie złożone do właściwych organów. Problem: Ustawa o rachunkowości przewiduje zarówno dla jednostek, które sporządzają ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  Już obowiązuje MSSF 14 "Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”
  MSSF 14 dotyczy działalności o regulowanych cenach. Standard ten jest określany jako tzw. standard tymczasowy i stanowi część większego projektu dotyczącego działalności o regulowanych cenach.Celem tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. IASB otrzymała wiele wniosków o umieszczenie ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  Od 2016 r. zmiany w zakresie ujmowania aktywów przeznaczonych do sprzedaży
  Zasady prezentowania aktywów, które nie będą wykorzystywane w jednostce w jej bieżącej działalności zawiera MSSF 5.Standard ten wskazuje, iż aktywo, które jednostka zamierza sprzedać poza swoją działalnością operacyjną, dlatego iż nie chce już go wykorzystywać w swojej aktywności powinien być odrębnie prezentowany. Jako aktywa dostępne do sprzedaży należy dotychczas także ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  UE przyjęła poprawki w ramach tzw. cyklu dorocznych zmian
  Rozporządzeniem z 15 grudnia 2015 r. nr 2015/2343 z Komisji UE wprowadziła w cyklu dorocznych zmian poprawki do do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34. W dniu 25 września 2014 r. Rada MSR opublikowała dokument Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2012–2014 Cycle (coroczne zmiany ...

  MSR/MSSF 14.01.2016
  Doprecyzowano zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych
  Przyjęte 2 grudnia 2015 r. rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2231 (Dz. Urz. UE L 317/19) zawiera zmiany w MSR 16 i MSR 38 związane z doprecyzowaniem, czy dopuszczalne jest stosowanie metod amortyzacji opartych na dochodach uzyskiwanych ze składnika aktywów trwałych. Jest to implementacja do prawa UE zmian przyjętych 12 maja 2014 r. przez Radę MSR.Na świecie pojawiały się różne praktyki ...

  Ewidencja księgowa 14.01.2016
  Zapis w księgach rachunkowych korekty deklaracji podatkowych
  Sposób rozliczenia korekty zależy od tego, jakiego podatku ona dotyczy i czy wiąże się ona z popełnieniem znaczącej nieprawidłowości w księgach rachunkowych. Istotne też będzie, czy korekta dotyczy okresu, za który sprawozdanie finansowe zostało już sporządzone i zatwierdzone. Pamiętać należy, iż korekta zapisów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania spowodowana mylnym ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 18.11.2015
  Trzeba zmienić politykę rachunkowości na 2016 rok
  Do sprawozdań finansowych za 2016 rok będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Firmy muszą więc wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości, które będą dostosowywały ją do nowych regulacji. Problem: Na czym będą polegały zmiany w polityce rachunkowości. Czy wszystkie firmy muszą je wprowadzić w przyszłym roku?Rozwiązanie: Zakres zmian w polityce ...

  Ewidencja księgowa 12.11.2015
  Prawidłowa ewidencja wydatków na prenumeratę czasopism
  Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, dlatego zdarzenia należy przyporządkować do właściwego okresu sprawozdawczego. Wydatki na tradycyjną prenumeratę ujmowane są jako koszty „Zużycia materiałów, paliw i energii” natomiast w przypadku korzystania z dostępu on Line ujmuje się takie nakłady jako korzystanie ...

  Sprawozdania finansowe 22.10.2015
  Zmiany w sposobie prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
  Nowelizacja ustawy o  rachunkowości z 23 września 2015 r. wprowadziła zmiany w sposobie prezentacji niektórych informacji w sprawozdaniach finansowych. Zmiany te najbardziej widoczne są wówczas, gdy jednostka przygotowuje dane, opierając się na załączniku nr 1. Najistotniejsze zmiany wprowadzone do sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu wskazuje tabela.Tabela 1. Najistotniejsze ...