Odprawy i nagrody jubileuszowe jako element projektu planu finansowego jsfp

Data: 14-11-2016 r.

Ważnym elementem projektu planu finansowego są kwoty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Zakłady pracy prowadzące działalność w formie jednostek budżetowych, a takimi głównie są podmioty należące do systemu oświaty, tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Fundusz powstaje z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jego wysokość na jednego zatrudnionego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni przewidzieć wydatki na ten cel w przyszłorocznym budżecie. Pod koniec roku planowany stan zatrudnienia należy porównać z rzeczywistą przeciętną liczbą zatrudnionych w jednostce w danym roku. Wtedy także musi zostać zweryfikowana wielkość odprowadzonych dotąd środków.

Wysokość odpisu jest naliczana z uwzględnieniem przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych u pracodawcy. W końcu roku budżetowego koryguje się ją do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Ustalając przeciętną liczbę zatrudnionych, sumuje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną wielkość dzieli się przez 12 miesięcy. Taki sposób stosuje się również, w przypadku gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż cały rok kalendarzowy albo naliczał odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na niepełny rok kalendarzowy.
W odniesieniu do nauczycieli odpis ustala się jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej.

Plan funduszu socjalnego szkoły na przyszły rok

Przykład:

Szkoła zatrudnia 62 pracowników, co stanowi 57,25 etatu. W tym zatrudnieni są: 37 nauczycieli (36,5 etatu), 20 pracowników administracji i obsługi (20 etatów). Ponadto z pracowników obsługi zatrudnione są 2 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (0,75 etatu). Pracodawca obsługuje również 4 byłych pracowników administracyjnych, emerytów.

Fundusz socjalny dla nauczycieli:

  • 36,5 etatu × 2.618,10 zł × 110% = 105.116,72 zł

Fundusz dla pracowników administracji i obsługi (bez osób niepełnosprawnych):

  • 20 etatów × 1.093,93 zł = 21.878,60 zł

Pracownicy niepełnosprawni:

  • 0,75 etatu × 1.276,25 zł = 957,19 zł

Byli pracownicy emeryci:

  • 4 osoby × 182,32 zł = 729,28 zł

Razem plan funduszu świadczeń socjalnych w zakładzie pracy wynosi: 128.681,79 zł, a po zaokrągleniu do pełnych złotych 128.682,-zł.*

* Przy obliczeniach przyjęto kwoty określone do naliczania ZFŚS w 2016 roku

Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych w specjalności finanse publiczne i analiza ekonomiczno-finansowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39768 )
Array ( [docId] => 39768 )