Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Data: 26-04-2016 r.

Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli mają status środków „znaczonych”. W ich przypadku nie ma możliwości wydatkowania ich na inne niż prawnie przewidziane cele.

Ustawa − Karta Nauczyciela stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębniane są środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego − w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te mogą zostać również rozdysponowane na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

 

Środki te nie mogą jednak przekroczyć 20% ogółem planowanych rocznych środków przeznaczonych na dofinansowanie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Podział środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jest dokonywany po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Wyodrębniane są one w ramach przyjętego budżetu w formie uchwały budżetowej i klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80146 „Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli” lub w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85446 „Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli”. Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:

  • organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,
  • organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  • organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
  • organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
  • szkolenie rad pedagogicznych.

Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat związanych z opłatami czesnego, koszty przejazdów, wyżywienia itd. oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Biorąc pod uwagę złożone do 30 listopada danego roku wnioski dyrektorów szkół i placówek, organ prowadzący szkołę opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. Sprawozdanie należy złożyć zgodnie z wymogami organu prowadzącego.

Z powyższego wynika, że środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli mają ścisłe, ustawowe przeznaczenie i nie mogą być rozdysponowane na inne cele.

Izabela Świderek, skarbnik jst

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38940 )
Array ( [docId] => 38940 )