Wszystkie artykuły

  Finanse publiczne 23.03.2018
  Kwota minimalna nie powoduje naruszenia dyscypliny finansów
  Brak ustalenia należności z tytułu odsetek, ustalenie ich w niższej wysokości niż wynika to z prawidłowego obliczenia, niepobranie ich lub niedochodzenie, niezgodne z przepisami umorzenie, a także ich zapłata z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań nie będą stanowiły naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w przypadku gdy wysokość tych odsetek nie przekroczy jednorazowo, ...

  Finanse publiczne 23.03.2018
  Brak naliczenia odsetek stanowi naruszenie dyscypliny
  Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności, to łamanie zasad prawidłowej gospodarki finansowej.Odpowiedzialności za naruszenie ...

  Finanse publiczne 20.11.2017
  Zmiany w finansowaniu oświaty – już od stycznia 2018 r.
  Czekająca na podpis prezydenta ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zakłada m.in. uszczelnienie dotacji dla samorządów, ujednolicony wymiar pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych, a także wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Warto zauważyć, że jednak zrezygnowano z planowanej zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli.Ustawa dotyczy m.in. zmian w ...

  Finanse publiczne 27.07.2017
  Szukasz pieniędzy na pokrycie wkładu własnego w projekcie
  Czy jako gmina miejsko-wiejska mamy szansę otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach, aby pokryć wkład własny na wykonanie projektu?Gmina miejsko-wiejska ma szansę uzyskać kredyt na preferencyjnych warunkach. Znaczna część instytucji kredytowych, obserwując potrzebę podmiotów publicznych finansowania wkładów własnych na realizację projektu, oferuje wiele instrumentów pozwalających ...

  Finanse publiczne 28.06.2017
  Rozrachunki przy likwidacji - kto może pełnić funkcję likwidatora
  Artykuł 3 ust. 1 pkt 6 uor mówi, że za kierownika jednostki uważa się również likwidatora. Oznacza to, że po ustanowieniu likwidatora – ta osoba jest odpowiedzialna za wykonywanie wszystkich obowiązków w zakresie rachunkowości, również za prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustalanie stanu aktywów i pasywów oraz sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.W jednostkach ...

  Finanse publiczne 27.06.2017
  Wygaśnięcie trwałego zarządu
  Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną. Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, ...

  Finanse publiczne 08.06.2017
  Pomoc dla zakładu budżetowego czyli użyczenie narzędzi zamiast dotacji
  Miasto nie może przekazać istniejącemu zakładowi budżetowemu dotacji na rozszerzenie działalności. Samorząd może jednak nabyć samodzielnie niezbędne narzędzia, a następnie przekazać je zakładowi budżetowemu w użytkowanie.Kielecka RIO odpowiedziała na pismo burmistrza, dotyczące możliwości przekazania z budżetu gminy środków finansowych funkcjonującemu zakładowi budżetowemu. ...

  Finanse publiczne 30.05.2017
  Sposób ustalania opłat za żywienie w placówkach oświatowych
  Ustawa o systemie oświaty daje pewne wskazówki co do sposobu obliczania opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków. Osoby odpowiedzialne za ich kalkulację nie powinny brać pod uwagę wynagrodzeń pracowników i naliczanych od nich składek, a także kosztów utrzymania stołówki.Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli muszą zostać określone w ...

  Finanse publiczne 30.05.2017
  Zamówienia publiczne a stołówki szkolne
  Zamawiając większą liczbę towarów lub usług, jednostki sektora finansów publicznych powinny stosować ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  Artykuły służące do przygotowania posiłków do stołówek szkolnych nie są wyjątkiem.Na początek każdego roku budżetowego, po zatwierdzeniu planu finansowego jednostki powinny zatem sporządzić plan realizacji wydatków ...

  Finanse publiczne 31.03.2017
  Naruszenie dyscypliny finansów - zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych
  Naruszeniem dyscypliny jest nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w nim danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.Mówiąc o sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania należy rozmieć je tak, jak wynika to z ustawy o finansach publicznych. ...